Velferdsteknologi i hjemmet

Begrepet velferdsteknologi benyttes særlig i de nordiske land. I Norge benyttes begrepet om teknologi som kan møte ulike brukerbehov: trygghetsteknologi, kompensasjons- og velværeteknologi, teknologi for sosial kontakt og teknologi for behandling og pleie. (NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg)

Bruk av velferdsteknologi har ofte en tjenestedimensjon og har særlig betydning for hvordan helse- og omsorgstjenestene i kommunene utformes. KS og helsedirektoratet har utviklet et verktøy for tjenesteinnovasjon i kommunene.

Hjelpemidler i folketrygdlovens forstand skal avhjelpe et praktisk problem som er forårsaket av nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi og hjelpemidler vil kunne overlappe hverandre og må ofte sees i sammenheng.

Hjelpemidler og velferdsteknologi i boligen kan bygge på enkle eller mer sammensatte teknologiske løsninger. Smarthus er en samlebetegnelse for teknologi i boligen som kan kobles sammen og kommunisere med hverandre.

Standard Norge har utarbeidet en oversikt over relevante standarder på området velferdsteknologi og bygningsmasse. Smarte helsetjenester i trygge boliger kan lastes ned fra www.standard.no. Det er identifisert behov for standarder for å oppnå bedre forutsigbarhet og kostnadseffektivitet i løsninger for produkter og tjenester innen velferdsteknologi i boliger.