Smilende kvinne ved vegghengt kontrollpanel for smarthusteknologi (foto: colourbox.com)

Velferdsteknologi – hvem har ansvar for hva?

Morten Flatebø Bolig og bygninger, Hørsel, Kognisjon, Syn, Teknologi

Velferdsteknologi er teknisk assistanse som blant annet skal bidra til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse. Bruk av velferdsteknologi til personer med kognitive funksjonsnedsettelser kan gi stor nytte både for brukeren, pårørende og kan også bidra til å forbedre kommunenes tjenestetilbud.

Av seniorrådgiver Elin Svendsen, NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

Hva er velferdsteknologi?

«Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.»

Direktoratet for e-helse, 2021

Ved å ta i bruk hjelpemidler for beslutningsstøtte eller varsling, er målet å gi brukeren trygghet og selvstendighet i dagliglivet. Et annet mål kan være at teknologien skal bidra til at hjemmetjenestens tjenester blir mer effektive.

Start med å kartlegge behov

Kommunen har ansvar for å gjøre en god funksjonsvurdering av den enkelte bruker og å gjøre en kartlegging av vedkommende sine aktiviteter og omgivelser. Dette er avgjørende for å velge riktig velferdsteknologisk løsning. Kartlegging av brukerens funksjon og behov, samt å sørge for systematisk oppfølging og opplæring i bruk av hjelpemidler er et kommunalt ansvar. Dette krever ofte et samarbeid på tvers av sektorer i kommunen og kan involvere både helsetjenester, skole og teknisk personell.

Hvis det er aktuelt med hjelpemidler som gir varsel til andre enn bruker, må rutiner for oppfølging planlegges. Etiske vurderinger og vurderinger opp mot aktuelt lovverk når det gjelder personvern, overvåking og vurdering av samtykkekompetanse må ivaretas.

NAV Hjelpemiddelsentral har spesialkompetanse på tilrettelegging av omgivelser og på tilpassing av teknologi til mennesker med funksjonsnedsettelser og kan bistå kommunene med råd om velferdsteknologiske løsninger ut ifra kartleggingen av den enkelte bruker sine behov. Dette gjelder også i saker der andre enn NAV finansierer løsningen. Ta gjerne kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral tidlig i prosessen.

Hvem har ansvar for anskaffelse av velferdsteknologi?

Det er flere aktører som kan ha ansvar for anskaffelse av velferdsteknologi. Hvem som har ansvar for anskaffelse og drift av teknologien blir ofte avgjort ut fra

 • hva som er målet med tiltaket
 • hvilke tjenester som er tilknyttet
 • hvilken arena teknologien skal anvendes

I de fleste tilfeller er det tre hovedgrupper finansiering som må vurderes:

 • privat anskaffelse
 • kommunalt utlån
 • utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral

Privat anskaffelse

Det er mange eksempler på at ordinær teknologi som ikke er utviklet spesielt som tekniske hjelpemidler kan være nyttig å ta i bruk for personer med funksjonsnedsettelser for å kompensere for funksjonstap. Eksempler på slik hverdagsteknologi er produkter som finnes i vanlig handel og som vi omgir oss med til daglig. Slikt utstyr må anskaffes privat.

Vi har ofte mange løsninger hjemme som vi ikke utnytter alle funksjoner på, som for eksempel mobiltelefon, PC og smart-TV. NAV Hjelpemiddelsentral kan gi råd om betjening, tilgjengelighetsfunksjoner og innstillingsmuligheter i slike produkter.

Eksempler på dette er

 • PC og smarttelefon
 • nettbrett og apper
 • smartklokke, GPS-klokke
 • timer for elektriske apparater
 • forenklet fjernkontroll til TV
 • husholdningsapparater
 • robotstøvsuger
 • belysning, bevegelsessensor for lys
 • elektroniske dørlåser, smarthusteknologiske installasjoner og annen standard teknologi installert i bolig
 • elektroniske produkter med innebygd tidsinnstilling som slår seg av automatisk
 • nøkkelfinnere

Kommunen

Mer enn 340 kommuner har de siste årene deltatt i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram og har innført velferdsteknologi som en del av sine helse- og velferdstjenester.

Kommunene har ansvar for anskaffelse av velferdsteknologiske hjelpemidler når hjelpemidlene knyttes til kommunale tjenester som for eksempel trygghetssentral, hjemmetjeneste, pasientvarslingsanlegg eller respons fra andre offentlig tilsatte og det er fattet vedtak om kommunale tjenester knyttet til hjelpemidlene. Dette gjelder både de som bor i egen bolig og de som bor i institusjon.

Flere kommuner har også utlån av velferdsteknologiske hjelpemidler som forskjellige typer velværeteknologi, som ikke er tilknyttet kommunale tjenester.

Eksempler på dette er

 • lokaliseringsteknologi (GPS)
 • beslutningsstøtte, påminning
 • digitalt tilsyn, fallsensor
 • trygghetsalarm (Trygghetssentral, responssenter eller hjemmetjeneste har da rutiner for hva som skal gjøres når en alarm utløses)
 • elektronisk medisindispenser
 • medisinsk avstandsoppfølging

Noen kommuner tilbyr velværeteknologi for sosial kontakt eller stimulering, slik som system for forenklet videosamtale og sosiale roboter.

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral er et ressurs- og kompetansesenter som gir råd om hjelpemidler og tilrettelegging. NAV Hjelpemiddelsentral gir også utlån av hjelpemidler når bruker har en varig nedsatt funksjonsevne og der målet er å bli selvstendig i dagliglivets aktiviteter.

Innen velferdsteknologi kan NAV Hjelpemiddelsentral låne ut et sortiment av

 • hjelpemidler for beslutningsstøtte
 • varslingshjelpemidler til bruk i egen bolig (en forutsetning er at varslingshjelpemidlet brukes i egen bolig og at den som mottar alarm og utfører tjenester er en pårørende bosatt i samme boenhet)
 • hjelpemidler for betjening

Utlån av hjelpemidler fra NAV er en individuell rettighet som er hjemlet i folketrygdloven og som innvilges etter søknad. Hjelpemidler gis som et varig utlån, er NAVS eiendom og skal returneres til NAV Hjelpemiddelsentral hvis det ikke lenger er i bruk.

Eksempler på dette er

 • døralarmer og passasjealarmer
 • enkle påkallingssystemer for å påkalle hjelp i egen bolig
 • fraværsalarmer (kan varsle pårørende hvis en person forlater senga om natta og ikke er tilbake innen et forhåndsinnstilt tidsrom)
 • beslutningsstøtte (for eksempel alarm på døra som minner om at det er natt og ikke så lurt å gå ut når døra åpnes om natta)
 • kalendere og planleggingssystemer (gir oversikt over dagen og påminning om ting som skal skje)
 • varsling med blinklys eller vibrasjon til personer med nedsatt hørsel
 • forstørrelsessystemer til svaksynte
 • omgivelseskontroll for betjening av automatiserte funksjoner i egen bolig (for eksempel å åpne dører fra et panel på rullestol)

Har du behov for hjelp eller rådgivning? Ta kontakt med Helse- og velferdstjenesten i kommunen du bor eller med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke.