Ny tolkebruker

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for tolketjeneste for døve, hørselshemmede og personer med kombinert syns- og hørselshemming. Tolketjeneste skal formidle samtalepartnernes budskap til hverandre. Selv om det er den hørselshemmede som utløser rettigheten til tolk, er alle deltakerne i samtalen likeverdige brukere av tolketjenesten.

Rettigheter

Stønad til tolking kan gis til døve og hørselshemmede som på grunn av bekreftet hørselstap trenger tolking for å delta og bidra i kommunikasjon. 

For personer med kombinert syns- og hørselshemming kan stønad til tolke- og ledsagertjeneste også gis for å orientere seg i situasjonen og omgivelsene.

Rettighetene er hjemlet i Folketrygdloven § 10-7 f og g.

Søknad om tolk

Før du kan begynne å bruke tolk må du ha vedtak om tolkehjelp. Du kan få vedtak på tolk til arbeid, høyere utdanning og/eller dagliglivets gjøremål. Når du skal søke om vedtak på tolk første gang, eller ved endringer i behov, må du bruke samme søknadsskjema. Ta kontakt med din lokale tolketjeneste dersom du trenger hjelp til utfylling av søknadsskjema. 

På nav.no finner du søknadsskjema om tolk.

Bildetolktjeneste

Bildetolktjenesten tolker din samtale via skjerm. Du kan enkelt få tolket spontane korte møter og samtaler der du er. Tjenesten gjør det også lettere å ta kontakt over telefon. Vi tilbyr tegnspråktolking og skrivetolking. 

Bruk skjemaet “Søknad om hørselshjelpemidler” på nav.no når du skal søke om bildetolk. Ta kontakt med din lokale tolketjeneste dersom du trenger hjelp til utfylling av søknadsskjema. 

Du finner mer informasjon om bildetolktjenesten på nav.no/bildetolk.

Tolkebestilling 

Både hørselshemmede og hørende kan bestille tolk ved å kontakte tolketjenesten i sitt fylke. Du kan bestille tolk gjennom bestillingsskjema på nett, per e-post, SMS, telefon eller via bildetolktjenesten. 

Tolketjenesten svarer også på spørsmål om rettigheter, bruk av tolk, tilrettelegging og andre tolkespørsmål.

Du kan bestille tolk til ulike situasjoner

Daglige gjøremål 

Tolking i dagliglivet kan være foreldremøter, fritidsaktiviteter, sosiale samlinger, religiøse tilstelninger og andre aktiviteter du deltar i.

Helsetjenester

Tolking i forbindelse med helsetjenester kan være hos tannlege, lege, polikliniske undersøkelser med mer.

Arbeidslivet 

I arbeidslivet tolker vi for eksempel møter, medarbeidersamtaler, seminarer, julebord og samtaler i lunsjen. 

Trenger du tolk i arbeidslivet kan du enten bestille tolk hos din lokale tolketjeneste når du har behov for tolk, eller du kan snakke med arbeidsgiver om å ansette en tolk. Arbeidsgiver kan få dekket utgifter knyttet til tolking. Ta kontakt med din lokale tolketjeneste for mer informasjon. 

Høyere utdanning 

På høgskoler og universiteter kan vi tolke forelesninger, kollokvier, praksis og møter som har med studiet ditt å gjøre. 

Spontane eller akutte behov for tolk

Du kan kontakte bildetolktjenesten når du trenger tolk umiddelbart. 

Ved akutt behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten hele døgnet. Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får urimelig store konsekvenser for deg. 

Les mer om akuttvakt på nav.no.

Tolkemetoder

Ved tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede brukes kombinasjoner av ulike tolke- og kommunikasjonsmetoder. Metodene kan veksle underveis i tolkeoppdraget. Bruken av de ulike metodene kan være situasjonsbestemt og påvirket av innhold og tema, rom- og lysforhold med mer. 

Oppmøtetolk og skjermtolk

Tolking gis vanligvis som oppmøtetolking, men det er også mulig å få tolking gjennom skjerm, enten via bildetolktjenesten eller som videotolking. Videotolking må bestilles som andre tolkeoppdrag. Videotolking kan egne seg godt til undervisning og møter når alle deltar digitalt, ved smittevernsrestriksjoner og for å benytte tolkers spisskompetanse.  

Når du bestiller tolk kommer du i samarbeid med tolkeformidlingen frem til hva som passer best til ditt oppdrag. Vi kan gi opplæring i skjermtolking dersom du har behov for det. 

Bruk av tolk

  • Tolking kan skje via skjerm eller ved oppmøte.
  • Tolken vil plassere seg der det er mest hensiktsmessig.
  • Tolken er upartisk og har taushetsplikt.
  • Henvend deg til den andre parten i samtalen, ikke til tolken.
  • Prat som du pleier og spør gjerne hvis du er usikker på hvordan du bruker tolk.

Retningslinjer for lagring og utlevering av tolket materiale

NAV har utarbeidet retningslinjer for lagring og utlevering av tolket materiale. Retningslinjene gjelder situasjoner hvor NAV yter tolketjeneste og der det er hensiktsmessig at det tolkede materialet skal lagres. 

Som bruker må du alltid si fra om du har behov for det tolkede materialet når du bestiller. Du må signere retningslinjene i forkant av hver utlevering. Ved faste bestillinger, som studieløp eller på arbeidsplass, trenger du bare å signere retningslinjene en gang (ved endringer i oppdraget må retningslinjene signeres på nytt).

Ta kontakt med din lokale tolketjeneste dersom du trenger mer informasjon eller hvis du har flere spørsmål.