Tolking for barn

Når kan tolking egne seg for barn? 

Mange tegnspråklige barn deltar på fritidsaktiviteter sammen med hørende barn. Dette kan være alt fra svømmetrening, rideskole, fotball, speider osv. Kommunikasjon i slike situasjoner foregår ofte ustrukturert og gjerne med mye støy og bevegelse. Dette er ofte krevende situasjoner for hørselshemmede generelt, da det kan være vanskelig å skille ut meningsfull kommunikasjon.

Det samme gjelder i familiesammenhenger som bursdager, skoleavslutninger til søsken eller andre begivenheter i en familie. Utfordringene kan også være der selv om man prøver tolketjeneste, fordi tolken også kan ha problemer med å skille ut hva som er meningsfull kommunikasjon, og særlig mellom barn i aktiv lek. Ofte vil derfor tolk ikke være hensiktsmessig i situasjoner med aktiv lek mellom små barn, men kan fungere bedre i situasjoner med opplæring eller med færre personer.  

Tolk i sammenhenger som skissert over kan bidra til at barn kan delta på like premisser som andre. For at dette skal fungere, må barnet få tilstrekkelig forståelse for funksjonen til en tolk i denne situasjonen. Derfor er samarbeidet med foreldre og pårørende viktig, for å avklare forventninger til hva tolken som voksenperson bidrar med.  

Tolking kan gis både gjennom oppmøtetolking og gjennom skjerm. Dette avtales ut fra situasjonen det er behov for tolk til, og etter opplæring i tolking gjennom skjerm. 

Utgifter til tolk i dagliglivets gjøremål for hørselshemmede dekkes av folketrygdloven. Barn med hørselshemning kan også få dekket alle utgifter ved behov for tolkehjelp i utlandet i forbindelse med dagliglivets gjøremål.  

Utprøving av tolk 

Barn som har behov for tolk, bør tidlig venne seg til å bruke tolk i ulike sammenhenger. Å bli kjent med det å bruke tolk er en prosess som ofte krever tid og godt samarbeid med familien. Det å bli tolkebruker vil være en individuell prosess fra barn til barn.  

Hvis dere ønsker en vurdering av om barnet kan nyttiggjøre seg tolk i enkelte sammenhenger, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke. En utprøving av tolk kan deretter ofte være en god start, for å se om barnet kan benytte tolk.   

Se mer om tolking og barn i materialet som Statped har utarbeidet.