Tolkemetoder

Ved tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede brukes kombinasjoner av ulike tolke- og kommunikasjonsmetoder. Metodene kan veksle underveis i tolkeoppdraget.

Bruken av de ulike metodene kan være situasjonsbestemt og påvirket av innhold og tema, rom- og lysforhold med mer. Tolkene må derfor beherske et bredt spekter av ulike tolke- og kommunikasjonsmetoder og kunne bruke dem om hverandre. 

Tegntolking   

Tegntolking omhandler to forskjellige tolkemetoder:

  • tolking til og fra tegnspråk
  • tolking til tegn som støtte til munnavlesning (TSS) 

En av forskjellene på de to metodene er setningsoppbygningen. Tolken arbeider på samme måte ved begge tolkemetoder.

Tegnspråk   

Tolken oversetter mellom tegnspråk og talespråk. Denne tolkemetoden brukes oftest av personer som har tegnspråk som førstespråk.   Les mer om norsk tegnspråk .

Tegn som støtte til munnavlesning (TSS)  

Tolken bruker tegn som støtte på de viktigste ordene, men følger norsk grammatikk og setningsoppbygging. Mange hørselshemmede som har norsk talespråk som førstespråk, foretrekker denne formen for tolking.   

Filmen viser et eksempel på tegnspråktolking:

Skrivetolking   

Tolken oversetter lyd og tale til skrift. Tolken skriver ofte på pc, og teksten vises gjerne på et nettbrett eller annen ekstern skjerm. I større forsamlinger med flere hørselshemmede kan teksten også vises på storskjerm/lerret. 

Her ser du et eksempel på skrivetolking: 

Tolking for personer med kombinert syns- og hørselshemming 

Taletolking

Tolken gjentar det som andre sier når tolkebruker ikke oppfatter det selv. Det benyttes ofte hørselstekniske hjelpemidler i tillegg, som for eksempel taleforsterker og teleslynge.

Tolking i begrenset synsfelt

Tolken tilpasser avstanden mellom seg og tolkebruker, slik at tegnspråket blir utført innenfor det synsfeltet vedkommende har. Denne tolkemetoden brukes oftest av personer som har tegnspråk som førstespråk.

Taktiltolking

Taktiltolking benyttes når synet ikke er godt nok til å avlese tegnspråk. Taktilt tegnspråk avleses gjennom hendene. Denne tolkemetoden brukes oftest av personer som er døve og blinde. 

Haptisk kommunikasjon 

Haptisk kommunikasjon består av signaler som gis ved berøring og beskriver omgivelser, personer, reaksjoner og følelser. Signalene blir utført på rygg, skulder/overarm, hånd eller kne. Tolken benytter denne kommunikasjonsmetoden i kombinasjon med taktiltolking, tolking i begrenset synsfelt eller taletolking.  

Ledsaging og beskrivelse

For personer med kombinert syns- og hørselshemming er også ledsaging og beskrivelse en del av tolkingen. Tolken benytter faste ledsagingsteknikker og beskriver omgivelsene. Haptisk kommunikasjon er en del av dette.

Filmen viser to ulike eksempler på tolking for personer med kombinert syns- og hørselhemming: