Illustrasjon: Tverrfaglig team med ulike personer (Illustratør: Rune J. Andersson)

Teambasert kartleggingsprofil

Morten Flatebø Verktøy

Teambasert kartleggingsprofil (TK-profil) er et kartleggingsredskap som benyttes for å kvalitetssikre arbeidet rundt brukere med store og sammensatte funksjonshemminger, når mange forskjellige aktører er involvert.

Målgruppe

Målgruppen er personer som har behov for kommunikasjonshjelpemidler, men veien fram er lang og usikker. Når fagpersoner bidrar med sine ulike fagområder, er det alltid en fare for at tilbudet til brukeren blir fragmentert. Å benytte TK-profil kan hjelpe bruker, nærpersoner og teamet til å dele sine erfaringer og observasjoner med hverandre slik at tilbudet til brukeren blir koordinert.

TK-profil er et kartleggingsskjema som er oversatt fra det amerikanske Lifespace Access profile og tilpasset norske forhold av fagkonsulenter ved SUITE, Sunnaas sykehus i 1999. Den amerikanske forfatteren William B. Williams anbefaler en tilnærming der brukere, nærpersoner og fagpersoner samarbeider på en systematisk måte i kartleggingen.

Innhold

TK-profil består av en håndbok og et skjema. Områdene som vurderes er

  • deltakelse i aktiviteter
  • fysiske og kognitive ressurser
  • betjening av hjelpemidler
  • ressurser i omgivelsene

Bruken av TK-profil i et team er tidkrevende og det er nødvendig at det profesjonelle teamet har god kjennskap til redskapet før det brukes. Brukeren og nærpersonene inngår i teamet, og målsettingen er å komme fram til en felles forståelse av situasjonen og muligheter i rehabiliteringsopplegget.

 Last ned TK-profil