Fire fornøyde kollegaer som ser på en dataskjerm (foto: colourbox.com)

Synshemmede og arbeidsinkludering – hva skal til for å lykkes?

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Publikasjon, Syn

Ved å undersøke hva synshemmede selv opplever er viktig at NAV kan hjelpe dem med for å få jobb, har rådgiver Christina Elefsen ved NAV Hjelpemiddelsentral Agder skrevet en masteroppgave i karriereveiledning.

Bakgrunnen for valg av tema var at synshemmede har lavere arbeidsdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Spesielt unge synshemmede blir nevnt som en gruppe som er representert på uførestatistikken. 

Det empiriske grunnlaget var kvalitative intervjuer med 5 synshemmede som er i arbeid og som har fått bistand fra NAV i denne prosessen. Fokuset i studien var å kartlegge suksesskriterier og hva synshemmede selv opplever har vært til hjelp i prosessen mot en tilhørighet på arbeidsmarkedet. Elefsen ønsket å kartlegge hvordan NAV kan være en positiv samhandlingsaktør for arbeidsinkludering av synshemmede.

Informantene i undersøkelsen har blant annet vurdert betydningen av

  • kompetanse om syn
  • samhandling med NAV
  • karriereveiledning/karriere-orientert veiledning
  • tiltak og virkemidler
  • hjelpemidler og tilrettelegging
  • jobbsøking/rekrutteringsbistand

Resultatene i studien ble sett i sammenheng med andre studier. Undersøkelsen «Med jobb i sikte. En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet» fra SINTEF (2014) og NORCE-undersøkelsen «Mangfold på arbeidsplassen» (2019) ble benyttet for å belyse de utfordringer og muligheter synshemmede kan erfare i møte med arbeidslivet.

Videre var prinsippene til NAV om inkluderingskompetanse og veiledningsplattformen sentralt i hele studien. Prinsippet om at «alle kan jobbe, gitt riktig støtte» ble viet spesiell oppmerksomhet. 

Suksessfaktorer

Karriereveiledning

Å ha kunnskap om håndtering av egen karriere er viktig. Både arbeidsmarkedet og egen helsesituasjon kan endre seg, og det å kunne mestre disse endringene et viktig for å ha muligheter på arbeidsmarkedet. Her kan NAV-veileder spille en viktig rolle, og det er avgjørende at veilederen har kompetanse om tilretteleggingsmuligheter og hjelpemidler.

Fokus på muligheter

Et tydelig fokus på ressurser og muligheter ble trukket frem som en suksessfaktor. NAV må ha kunnskap om egne tiltak og virkemidler som for eksempel muligheten til utdanning som et tiltak for å komme i arbeid. En suksessfaktor er også en helhetlig forståelse av hjelpemidler og tilretteleggingsmuligheter for å øke mulighetene for arbeid.

Jobbsøking

Jobbsøkerprosessen kan være tøff for mange synshemmede. Et planmessig arbeid med oppfølging fra NAV-veileder og bruk av tiltak som arbeidstrening, lønnstilskudd, funksjonsassistent, lese- og sekretærhjelp og arbeids-/utdanningsreiser var avgjørende for informantene i denne masteravhandlingen. Dialog med arbeidsgivere som kan ha skepsis mot å ansette synshemmede ble også trukket frem.

Last ned masteroppgaven “Synshemmede og arbeidsinkludering – hva skal til for å lykkes?”