Tilrettelegge for studenter med synsvansker

Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning kan være utfordrende. På videregående har eleven kanskje hatt en assistent eller en-til-en-undervisning. I høyere utdanning må studenten være selvstendig og selv ta initiativ ved behov for tilrettelegging.

Det finnes mange ulike tiltak og hjelpemidler som til sammen kan gi en helhetlig tilrettelegging. Når de praktiske og tekniske forholdene blir lagt til rette, kan den synshemmede mestre sine studier på lik linje med andre studenter.

Før oppstart av studiet

Det er viktig å planlegge tidlig, være forberedt og få løsninger på plass før studiestart. Det anbefales å ta kontakt med tilretteleggingstjenesten på studiestedet så tidlig som mulig, gjerne allerede i februar/mars før studiestart på høsten.

Et møte med tilretteleggingstjenesten, studieveileder og eventuelt faglærere samt et besøk på studiestedet kan være en fordel, eventuelt også før man søker om opptak på et spesielt studiested. Studenter med behov for særskilt tilrettelegging, kan søke om tidlig opptak med søknadsfrist 1. mars.

Har man behov for hjelpemidler, mobilitets-/ruteinnlæring, pensumlitteratur på lyd eller elektroniske bøker bør dette forberedes i god tid. Det er ofte nødvendig med både oppdatering av datamaskin og oppgradering av programlisenser hvis man bruker spesielle forstørrelsesprogrammer. Et godt tips er å ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral og Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek i mai eller senest i juni før studiestart på høsten. Hvis man har søknad på hjelpemidler klar innen man takker ja til studieplass, kan man bare legge ved bekreftelse på studieplass og sende inn søknaden på hjelpemidler så fort som mulig. Tilretteleggingstjenesten på studiestedet kan skaffe litteraturlisten for studiet slik at den kan videresendes til Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek. Kanskje må noen av bøkene produseres opp, og det kan ta litt tid.

Som student bør man ha god kompetanse i bruk av digitale verktøy og digitale hjelpemidler. Ved behov for opplæring kan man ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral.

Gjennomføring av studiet

Undervisning

I møte med tilretteleggingstjenesten og studieveileder bør studenten få avklart hvordan undervisningen er lagt opp og hvilke behov studenten har for å få med seg forelesningene. Er det behov for å få foreleserens presentasjon i forkant, eller er det eventuelt mulig å ta lydopptak?

Det er en fordel for synshemmede studenter om undervisningen ikke spres over ulike lokaler og bygninger på campus. Det kan også være en fordel å få en fast sitteplass i lesesal og eventuelt forelesningsrom.

Synshemmede studenter har ofte behov for å få den digitale presentasjonen på egen PC og bør gjøres tilgjengelig for studenten på forhånd. Det finnes også hjelpemidler som overfører forelesningen direkte til studentens PC. Noen utdanningssteder tilbyr mulighet for å delta i digitale forelesninger. I denne situasjonen kan også en lese- og sekretærhjelp bistå studenten når teknisk tilrettelegging ikke er tilstrekkelig. 

Et tips til å følge forelesningen og ta notater er å avtale deling av notater med en medstudent. I kollokviegrupper kan det være en fordel med en fast gruppe slik at studenter med nedsatt syn får bedre muligheter til å bygge sosiale relasjoner og føle seg inkludert.

Når undervisning foregår i flere ulike rom er det som regel behov for bærbare hjelpemidler som overfører presentasjonen til PC eller Mac.

Praktisk bistand

Mange synshemmede studenter vil ha behov for lese- og sekretærhjelp både i undervisningen og i studiearbeidet, for eksempel for å lese opp skriftlig materiale og til å ta notater under forelesning. Behovet bør kartlegges i samarbeid med tilretteleggingstjenesten, og student har selv ansvar for å sende søknad til NAV Hjelpemiddelsentral med begrunnelse for antall timer.

Er man over 22 år og har fått godkjent ordinær utdanning som tiltak via NAV kan mentor være en løsning. Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en medstudent for bistand til faglig, sosial og pratisk støtte.

Hjelpemidler

Som synshemmet er det vanlig å benytte seg av tilgjengelighetsfunksjonene i PC eller Mac, som for eksempel å endre størrelse, farge eller kontrasten på skjermen eller musepekeren. NAV Hjelpemiddelsentral kan låne ut nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler til bruk i en studiesituasjon, for eksempel lese-TV, filterbriller, spesialtastatur eller spesielle forstørrende programmer.

Les mer om

Eksamen

Behovet for tilrettelegging ved eksamen bør avklares i første møte med tilretteleggingstjenesten og studieveileder. Søknadsfrist til eksamenskontoret er for de fleste studiesteder 1. september for høstsemesteret. Det kan handle om et eget rom, bruk av egen pc, utvidet tid til eksamen, få oppgave lest opp av lese- og sekretærhjelp eller få oppgaven i foretrukket format for å lese oppgaveteksten selv. Alternativ eksamensform, som for eksempel muntlig eksamen, kan også være en mulighet.

Praksisperiode

Dersom praksisperiode er en del av studiet, bør man planlegge disse på forhånd. Behovet for tilrettelegging kan være annerledes enn i en undervisningssituasjon. Dersom det er mulig, kan studenten selv komme med forslag til praksissted. Det kan også være en fordel å ha praksis med en medstudent man kjenner. 

Studieprogresjon

Av og til kan det være behov for redusert progresjon og bruk av lengre tid på studiene. Dette kan for eksempel være på grunn av mangel på tilgjengelig pensum, tid og kapasitet til studiearbeidet. Dette er det viktig å avklare med studiestedet.

Mobilitet og tilrettelegging av omgivelsene

For en synshemmet student kan det være en stor utfordring å komme til et helt nytt sted og orientere seg der.

Reise til og fra studiestedet

Å komme seg til og fra studiestedet kan være en utfordring for synshemmede, særlig på høsten og vinteren når det er mørkt ute. Hvis studenten ikke kan benytte seg av offentlig transport, kan en mulighet være å søke NAV om arbeids -og utdanningsreiser. En annen mulighet er å benytte sin brukerstyrte personlige assistent som ledsager, eller avtale med medstudenter om å reise sammen. Har man behov for mobilitets-/ruteinnlæring for å lære seg veien til og fra studiestedet, kan man søke om dette via voksenopplæringen i kommunen.

Å finne frem på studiestedet

Ved behov for mobilitets-/ruteinnlæring for å finne frem til kantine, auditorium eller undervisningsrom kan høyskolen eller universitetet søke om mobilitetsopplæring på studiested fra voksenopplæringen i kommunen.

Det fysiske miljøet

De fleste utdanningssteder er universelt utformet, men den synshemmede kan ha behov for tilrettelegging i form av kontrastmarkering og ledelinjer, belysning eller lysskjerming. Ved behov kan filterbriller være et relevant hjelpemiddel. Det finnes ofte mulighet for dimming av lys, eller annen enkel tilpasning som kan være viktig for synshemmede. En fast sitteplass kan også være nødvendig. Disse tilpasningene er studiestedet sitt ansvar. NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå med råd. Det anbefales at behovet for tilrettelegging kartlegges under en befaring før skolestart. Mer om belysning i offentlige bygg.

Individuell studieplass

Noen synshemmede studenter har behov for en tilrettelagt studieplass med for eksempel en stor skjerm montert på fleksibel terminalarm, tilrettelagt belysning eller lysskjerming. Plassen bør være skjermet for støy hvis studenten bruker skjermleser og trenger å ha jevne samtaler med lese- og sekretærhjelp.

Dame med hodetelefon som sitter foran data og får lest opp teksten på skjermen

Sosiale treffpunkter på studiestedet

Sosiale soner som kantine og minglearealer bør tilrettelegges slik at studenter med nedsatt syn lettere kan orientere seg. Dette kan gjøres ved at bord og stoler har faste plasser. De ulike matvarene bør for eksempel stå på samme plass hver dag.

Lokalene bør ha gode lys- og lydforhold for å gjøre pauser mindre energikrevende, slik at personer med nedsatt syn enklere kan delta i samtaler. Dette kan gjøres ved å sørge for solskjerming, jevn belysning og at lokalene har gode lydforhold fordi det å høre er spesielt viktig for en som har redusert syn.

Tilleggsstipend fra Lånekassen

Ved nedsatt funksjonsevne som gjør at det ikke er mulig å jobbe ved siden av studiene, kan man søke om et tilleggsstipend fra Lånekassen.

Hvem gjør hva?

Studentens ansvar

Studenten har selv ansvar for å ta initiativ ved behov for tilrettelegging. Studenten bør så tidlig som mulig ta kontakt med tilretteleggingstjenesten på studiestedet. Det er mulig å søke om tidlig opptak (søknadsfrist 1. mars) ved behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet.

Ved behov for hjelpemidler tar studenten kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral, og ved behov for pensumlitteratur på lyd eller elektroniske bøker tar studenten kontakt med Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek.

Studiestedets ansvar

Studiestedet har ansvar for å tilrettelegge lærested, undervisning og læremidler. Dette kommer frem i Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) paragraf 4-3c: Individuell tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse og særskilte behov.

NAV Hjelpemiddelsentral sitt ansvar

NAV Hjelpemiddelsentral gir råd og veiledning om de ulike støtteordningene og hjelpemidlene som kan være aktuelt for studenten. NAV Hjelpemiddelsentral foretar også utprøvinger av hjelpemidler, og gir opplæring i utlånte hjelpemidler.

NAV Hjelpemiddelsentral har i tillegg tilbud om arbeidsrettet veiledning, som kan innebære karriereveiledning og bistand i prosessen med tilrettelegging på studiestedet.

Ansvarsoversikt syn høyere utdanning 190605
Ansvarsoversikt: syn og hjelpemidler under høyere utdanning

Relatert innhold

Lenker