Kombinert syns- og hørselstap

En person med døvblindhet er sjeldent både helt døv og helt blind. Graden av sansetap og konsekvensene av det kombinerte tapet, varierer mye fra person til person.

Døvblindhet kan ha mange konsekvenser, særlig når det gjelder kommunikasjon, selvstendighet og isolasjon.  Døvblindhet kan tilta med tiden og forverringen går ofte i faser. Dette kan påvirke psykisk helse og livskvalitet.

Når i livet døvblindheten oppstår, og om det rammer synet eller hørselen først, er avgjørende for kommunikasjonen: 

 • Primært døve er personer som er født døve og har norsk tegnspråk som førstespråk, og som utvikler synshemning senere i livet.
 • Primært blinde er personer som er født blinde og har norsk talespråk som førstespråk, og som utvikler hørselstap senere i livet.
 • Primært seende og hørende er personer som har norsk talespråk som førstespråk, og som utvikler både syns- og hørselshemming senere i livet.
 • Ved medfødt døvblindhet oppstår døvblindheten før førstespråket er utviklet. Dette omhandles ikke i denne veiledningen.

En døvblinddiagnose utløser flere rettigheter. Det gjelder spesielt områdene kommunikasjon, tilgang på informasjon og orientering og mobilitet.

Kommunikasjon

Betydning av syn og hørsel i kommunikasjon

Gjennom syn og hørsel får vi umiddelbart kunnskap om den vi kommuniserer med. Vi registrerer informasjon som dialekt, alder på personen, kjønn, kroppspråk og så lignende og bruker denne informasjonen aktivt.

For at personer med døvblindhet skal få samme informasjon, kunnskap og trygghet, må den som samhandler formidle disse opplysningene om seg selv om det er relevant i situasjonen.

I tillegg kan du legge til rette for god kommunikasjon på ulike måter:

 • Lydmiljøet: Finn et rolig lydmiljø, unngå støy.
 • Belysningen: Sørg for godt lys slik at den du snakker med ser deg godt. Pass på at lyset faller på deg, ikke bak deg.
 • Stemmebruk: Tilpass måten du snakker på. Snakk tydelig, men ikke rop.
 • Hjelpemidler: Bruk hørselshjelpemidlene personen har.
 • Tilpasning: Spør personen hva han/hun foretrekker.
 • Tiden: Beregn god tid, vær tålmodig.
 • Forlat aldri en person med døvblindhet midt i rommet, men sørg for at personen har kontakt med for eksempel en vegg eller en stol.

Tips til samtalen

 • Begynn med å ta personen forsiktig på skulderen og få kontakt. Si så hvem du er.
 • Snakk rolig og tydelig – ikke snu ryggen til.
 • Sikre felles forståelse ved å spørre, gjenta og bekrefte.
 • Si tydelig fra når du bytter tema – stopp opp og forklar.
 • Som erstatning for blikkontakt, hold fysisk kontakt under samtalen for eksempel med en hånd på armen eller kneet.
 • Husk at samtalen forutsetter fysisk nærhet – ikke rop fra et annet rom.
 • Si fra før du går og fortell hva som skjer.

Ledsaging

Mange personer med en kombinert syns- og hørselshemming har behov for ledsaging når de skal forflytte seg på ukjente steder. Ledsageren skal være personens «øyne og ører» og har ansvar for personens fysiske sikkerhet.

De fleste personer med døvblindhet har egne ønsker og behov når det gjelder ledsaging. Spør den du skal ledsage. For de fleste situasjoner gjelder:

 • Gå alltid et lite skritt foran den du skal ledsage
 • Fordi man er to, beregn ekstra bredde
 • Ha blikk for både høye og lave hindringer og fjern disse om nødvendig
 • Informer om endringer i underlaget
 • Beregn god tid

Ledsagergrep

Det finnes ulike ledsagergrep som passer til ulike situasjoner.

En kvinne som går ved siden av og holder rundt albuen til en annen kvinne
Klassisk ledsagergrep

Ved klassisk ledsagergrep holder personen med døvblindhet ledsageren lett i allbuen. Dette grepet kan brukes i de fleste situasjoner. Ledsageren går ett skritt foran.

En kvinne som går bak en annen kvinne og holder henne på skulderen
Skuldergrep

Skuldergrep kan brukes når ledsageren er lavere enn personen som skal ledsages. Kan også være praktisk å bruke når man skal gå gjennom trange passasjer fordi man går etter hverandre.

To kvinner som går arm-i-arm
Arm-i-arm

Man kan gå arm-i-arm når personer er ustø eller trenger mer støtte.

Ledsaging i spesielle situasjoner

Noen situasjoner krever at ledsageren er bevisst på hva man skal gjøre for at personen med kombinert sansetap skal føle seg trygg og for å unngå uhell.

Sette seg ned på en stol

Ledsage ned en trapp

Gå av bussen

Beskrivelse

Når du samhandler med en person med kombinert syns- og hørselstap kan det være nødvendig å beskrive for vedkommende hva som foregår. Beskrivelse er å supplere, korrigere og erstatte informasjon man vanligvis får via syn og hørsel. Å beskrive er ikke å forklare alt som skjer, men å gi et bilde av situasjonen og omgivelsene hvor man legger vekt på det som er relevant der og da. Beskrivelsen bør starte med helheten, og detaljer fylles inn i tråd med personens preferanser og behov.

Man skal ikke bare beskrive hendelser og handlinger, men også andres væremåter og reaksjoner, ansiktsuttrykk og kroppsspråk.

Beskrivelsen er med på å gi personer med døvblindhet grunnlag for selvstendige valg og å delta i samfunnet. For eksempel kan du beskrive været og valg av eget yttertøy slik at personen kan ta et valg ut fra egen preferanse.

Andre aktører