Eldre mann med grått hår som betjener en dreiemaskin (foto: colourbox.com)

Svaksynt arbeidssøker (57) – er det mulig å få jobb?

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Syn

Tenk deg situasjonen; du er 57 år gammel, utdannet dreier og synshemmet. Så mister du jobben. Hva skal til for at en arbeidsgiver gir en person med nedsatt funksjonsevne tilbud om jobb?

Av synspedagog Marianne Orvik og optiker Jo Sirech ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

Dette er historien om Oddvar, fagutdannet dreier, som mistet jobben da bedriften gikk konkurs. I en alder av 57 år og i tillegg svaksynt, regnet han ikke med å være førstevalget i køen for å få tilbud om ny jobb.

Arbeidssøker

Oddvar kontaktet sitt lokale NAV-kontor for å melde seg arbeidsledig. Etter hvert fikk han innvilget arbeidsavklaringspenger da hans forutsetninger for å få ny jobb var redusert på grunn av varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Han ble sendt på kurs (Jobbklubb) for å øve på å skrive søknad, lære å utforme en god CV samt lære gode teknikker under jobbintervju.

Tiden gikk, ingen aktuelle jobber var tilgjengelige. Oddvar tok direkte kontakt med flere firmaer for å høre om mulighet for arbeidspraksis, men fikk ingen positive svar. Ved en tilfeldighet ble han tipset om en liten bedrift som produserer mekaniske komponenter. Han kontaktet daglig leder og fikk avtalt et møte på arbeidsplassen. Oddvar sin NAV-veileder ble med på møtet for å informere om hvilke tiltak og virkemidler NAV kunne tilby.

Oppfølging og tiltak for å komme i jobb

Oddvar fikk tilbud om arbeidstrening som dreier i bedriften. Han fikk gode tilbakemeldinger på den jobben han utførte, men arbeidsgiver var klar på at bedriften ikke hadde mulighet til å opprette en stilling for ham på sikt. Da kom NAV-veileder med forslag om økonomisk støtte fra NAV til arbeidsgiver for å gjøre det lønnsomt for arbeidsgiver å ansette Oddvar. I samarbeid med daglig leder ble det inngått en skriftlig avtale om at NAV gikk inn med lønnstilskudd og at bedriften kunne gi noe ordinær lønn. En stilling ble opprettet og en arbeidskontrakt inngått.

For at Oddvar skulle mestre arbeidsoppgavene sine best mulig, kom NAV Hjelpemiddelsentral på banen for å vurdere behov for tilrettelegging. Arbeidsoppgavene ble nøye gått gjennom og vurdert om de var mulige å gjøre for Oddvar ut i fra hans synsvansker.

Selv med bruk av hjelpemidler som lupe, bærbar lese-TV og filterbrille, klarte ikke Oddvar å lese programmeringstallene på en liten skjerm og bekrefte kvalitet under produksjon. Det ble derfor søkt om og innvilget funksjonsassistent, en oppgave som en kollega av Oddvar tok på seg. Funksjonsassistentens primæroppgave består i å utføre synsmessig krevende detaljarbeid – noe som er vanskelig å utføre som svaksynt.

For å klare å komme seg på jobb uten å bruke opp for mye energi på en reisevei som fordrer å kunne se og finne både riktig buss og riktig tog, søkte Oddvar og fikk innvilget arbeids- og utdanningsreiser.

Det ble utformet en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale for blant annet å sikre arbeidsgiver og Oddvar regelmessig oppfølging, en fast kontaktperson i NAV de kunne ta kontakt med hvis det var noe de lurte på, rask saksbehandling i NAV-systemet og samordnet bistand fra NAV-kontor og NAV Hjelpemiddelsentral.

De to første årene var det tett oppfølging fra NAV. Samarbeidet innad i NAV fungerte bra da både NAV-veileder og rådgiver fra hjelpemiddelsentralen kjente godt til Oddvars behov for tilrettelegging. Det ble konkludert med at varig lønnstilskudd var riktig tiltak sett opp imot Oddvars vansker med å skaffe seg jobb, hans alder og hans reduserte arbeidsevne.

Arbeidshverdagen

Hver arbeidsdag kl. 05.30 blir Oddvar hentet hjemme av en drosje som kjører ham til arbeidsplassen. Når han kommer på jobb, er alt gjort klart for å begynne dreiejobben. Dagen før har hans funksjonsassistent sett til at alle maskinene er tilrettelagt med de riktige innstillinger, og det er bare å starte opp maskinene. I løpet av dagen bekrefter funksjonsassistenten kvaliteten under produksjon og gjør eventuelle justeringer underveis. Ved endt arbeidsdag blir Oddvar hentet på arbeidsplassen av en drosje som kjører ham hjem igjen.

Han trives med arbeidsoppgavene og i det sosiale miljøet på jobben, og han håper å kunne jobbe frem til han blir pensjonist.

Suksessfaktorer

Denne historien forteller oss at en person med redusert arbeidsevne kan lykkes med å få jobb og stå i jobb lenge dersom

  • arbeidssøkeren står på og viser initiativ
  • en arbeidsgiver er villig til å ta imot personen med nedsatt funksjonsevne og prøve personen ut i en jobb for en periode
  • NAV kjenner arbeidssøkeren og hans behov godt og bidrar med nødvendige tiltak, tilrettelegging og hjelpemidler
  • en fast kontaktperson hos NAV gir raskt svar og fatter raske vedtak hvis arbeidssøker og arbeidsgiver tar kontakt