Stopp trykksår-dagen 2021

Morten Flatebø Bevegelse, Posisjonering, Trykksår

Den tredje torsdagen i november arrangerer EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) den årlige internasjonale Stopp trykksår-dagen. Fagpersoner ved NAV Hjelpemiddelsentral har siden fjorårets markering publisert filmer og fagstoff med fokus på å forebygge trykksår, inkludert bruk av hjelpemidler med trykksårforebyggende egenskaper.

Av fysioterapeut Mark Edwin Cantada, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

Forebygging av trykksår

Nesten alle trykksår kan forebygges (kilde: epuap.org). Forebygging bør ha høyt fokus siden trykksår har store konsekvenser for både pasienter og samfunnet. Trykksår fører til økt pleie- og hjelpebehov for den enkelte pasient, og det kan føre til sykehusinnleggelser og/eller følgevansker som isolasjon, inaktivitet, depresjon, ytterligere nedsatt funksjonsevne og i verste fall død på grunn av alvorlig infeksjon. 

Behandling av trykksår kan være kompleks og ressurskrevende, og i mange tilfeller innebære tiltak for trykkavlastning, ernæringstilskudd, infeksjonsprofylakse, sårbehandling og operative inngrep. Forebygging av trykksår antas derfor å være kostnadseffektivt. NAV Hjelpemiddelsentral bidrar til forebygging av trykksår ved utlån av hjelpemidler og faglige tips og råd. 

I denne videoen viser NAV Hjelpemiddelsentral Vestland hvordan riktig bruk av pleieseng kan forebygge trykksår på hæl:

Årsak og omfang 

Norske undersøkelser viser at mellom 12-48% av følgende grupper får trykksår (kilde: nifs-saar.no/trykksar):

  • Beboere på sykehjem
  • Pasienter på sykehus
  • Hjemmeboende som følges opp av hjemmesykepleien

Særlig hos pasienter som er innlagt akutt, ser man en høy forekomst av trykksår. Mulig forklaring kan være at trykkavlastende tiltak blir oversett fordi fokuset er å behandle primærdiagnosen.

Trykk over tid og glidekrefter kan være årsaker, og belastning, temperatur og fuktighet kan medvirke til at det utvikles trykksår.

Trykksår oppstår gjerne som resultat av avvik fra daglig rutine. Eksempler på dette kan være

  • Nye aktiviteter på nye arenaer
  • Sykdomsperioder
  • Vektendring
  • Nye hjelpemidler
  • Forflytning mellom ulike enheter
  • Endring av nær omsorgsperson 

Hos pasienter med tverrsnittsskade, hoftefraktur og intensivpasienter kan det ses økt forekomst av trykksår (kilde: nifs-saar.no/trykksar). 

Mer informasjon