inkluderingskompetanse.no

Morten Flatebø

Arbeidsinkludering dreier seg om å gjøre det mulig for mennesker med helsebelastninger, funksjonsnedsettelser og sosiale utfordringer – og andre målgrupper – å delta i det ordinære arbeidslivet. Det skal være mulig å få utnytte sine evner og følge sine interesser selv om man ikke har full arbeidskapasitet.

Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal være en tverrfaglig arena der ulike disipliner og profesjonsfag samarbeider på fagområdet arbeidsinkludering. Kompetansesenteret vil utvikle og formidle kunnskap og kompetanse om hvordan marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet skal kunne forsørge seg selv, og om hvordan flere – både av dem som ikke har vært inne på arbeidsmarkedet, og av dem som har falt ut – igjen skal kunne komme inn på arbeidsmarkedet.

Gå til inkluderingskompetanse.no