Individuell tilnærming

Noen personer vet godt hva de trenger av hjelpemidler og har kun behov for hjelp til å anskaffe disse. Andre trenger støtte til å finne ut av hvilke muligheter som finnes, og hjelp til å vurdere alternativer. Noen har behov for høy grad av tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling og kompetanse for å få løst sitt hjelpemiddelbehov.

For å bruke ressursene best mulig hos alle parter, er det viktig at rett kompetanse involveres til rett tid.

Ulike brukergruppers behov, kan illustreres på denne måten:

  • Personer med hjelpemiddelbehov som er relativt vanlige og lar seg avklare på en enklere måte. Disse hjelpemiddelbehovene blir ivaretatt av hjelpeapparatet i kommunene. Hjelpemiddelsentralen støtter kommunen med kompetanseutvikling.
  • Personer som har behov for et mer omfattende rehabiliteringstilbud der diagnostikk, kurativ behandling, trening og hjelpemidler bør inngå som integrerte deler. Tilbud gis fra spesialinstitusjoner/sykehusavdelinger. Hjelpemiddelsentralen får ofte en rolle som ledd i den rehabiliteringsplanen som utarbeides for den enkelte.
  • Personer som medisinsk sett er ferdig utredet og behandlet, men som har så kompliserte funksjonsproblemer at det trengs spesialkompetanse for å løse det. Overfor denne gruppen har hjelpemiddelsentralene en rolle som spesialisttjeneste.
  • Personer med behov for service, vedlikehold, utskifting og supplering av hjelpemidler som er utlånt via hjelpemiddelsentralen. Oppgavene ivaretas av hjelpemiddelsentralene i samarbeid med det lokale hjelpeapparatet.