Brukermedvirkning

Det er brukeren som kjenner sin situasjon best og som skal ha nytte av et eventuelt hjelpemiddel. Brukeren søker råd og veiledning om hvilke tiltak som kan bedre situasjonen, og målet er å gjøre informerte valg på bakgrunn av dette.  Medvirkning handler om mulighet til å delta i beslutningsprosesser innenfor de rammer og regler som gjelder for virksomheten.

Det kan være situasjoner der brukeren selv ikke har mulighet til å gjøre informerte valg. Målet for hjelpeapparatet er da å støtte brukeren i å gjøre dette valget. Ulike faglige tilnærminger er utviklet med tanke på dette.

Det vil kunne oppstå situasjoner der rammene og regelverket for formidlingen er snevrere enn det brukeren kunne ønske seg. Målet for formidleren blir da å gi mest mulig informasjon om muligheter og begrensninger som ligger både innenfor og utenfor disse rammene.