Prinsipper for god formidling

Kvalitet i hjelpemiddelformidlingen bygger på noen viktige forutsetninger.

Løsningene som velges, må ta utgangspunkt i den enkeltes situasjon og være basert på brukermedvirkning.

Hjelpemidler og tilrettelegging skal bidra til å løse praktiske problemer og må ofte sees i sammenheng med andre aktuelle tiltak.

Ofte kan mange instanser være involvert, og det er viktig at riktig kompetanse involveres i tverrfaglig og tverretatlig samhandling.

Løsningene må ta hensyn til både personens forutsetninger og miljøets krav for å redusere funksjonshemmingen.

God kjennskap til hjelpemidler og andre tekniske løsninger, samt muligheter for praktisk tilrettelegging av omgivelsene, er også viktige forutsetninger for kvalitet i formidlingen.