Eldre mann med testbrille som tar en lesetest hos en optiker (Foto: colourbox.com)

Optikere er første kontakt for svaksynte

Morten Flatebø Publikasjon, Syn

Den lokale optikeren har en viktig rolle i rehabiliteringen av svaksynte.

Av optiker og MSc Synspedagogikk og synsrehabilitering Merete Bøe, NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken. Artikkelen har stått på trykk i Optikeren nr. 2-2020 og er gjengitt med tillatelse.

Når synet blir dårligere er det som regel optikeren man ringer til. Ved økende alder er det dessverre en forventning hos mange at synsskarpheten blir dårligere. Med riktige briller og god belysning vil de fleste opprettholde godt syn på nært hold hele livet. For den gruppen som får redusert syn merkes dette først på nært, og spesielt ved lesing. Det er likevel viktig med jevnlige synsundersøkelser og lesebriller tilpasset leseavstanden. Som en konsekvens av eldrebølgen vil antallet mennesker som har utfordringer med synet likevel øke.

Når visus er redusert til 0,33 eller lavere, blir man klassifisert som svaksynt. Visusfunksjonen danner hovedkriteriet for kvalifisering til synshjelpemidler. I tillegg til lesebriller og andre optiske løsninger, vil mange ha behov for andre tjenester og hjelpemidler slik at de fortsatt kan være selvstendige. Lokal optiker har en viktig rolle i å fange opp pasienter som har behov for rehabilitering grunnet en synsnedsettelse.

Det er mange aktører med i rehabiliteringen av svaksynte. Det er viktig at de som har behov for rehabilitering kommer i kontakt med kommunens hjelpeapparat for ytterligere hjelp og bistand. Det kommunale apparatet, som for eksempel en synskontakt, kan veilede vedkommende videre inn i en rehabiliteringskjede som kan innebære både kurs, tilrettelegging i hjemmet og hjelpemidler.

Kommunen har hovedansvaret for rehabiliteringen av sine innbyggere

Ikke alle kommuner har egne synskontakter, men alle kommuner har en rehabiliteringsavdeling med fysio- og ergoterapeuter som kartlegger innbyggernes behov for hjelpemidler og tjenester. Dersom en bruker har behov for en samtale, eller trenger tilrettelegging på grunn av utfordringer med synet, kan kommunen kontaktes.

Det er viktig at brukere som har behov for hjelp kommer i kontakt med riktig instans. Det er nødvendig med oppdaterte synsopplysninger. Det kan være til god hjelp for kommunen å vite hva som er prøvd ut av hjelpemidler og briller hos optiker. Basert på disse opplysningene kan kommunen foreta hjemmebesøk og gi anbefalinger om synshjelpemidler og tilrettelegging.

Det å lære seg å leve med et synstap og mestre hverdagen som synshemmet er viktig. Norges Blindeforbund tilbyr tilpasningskurs på sine mestringssentre som dekkes av NAV. Den kommunale synskontakten kan gi informasjon om dette. Det er også mye informasjon på nav.no.

NAV Hjelpemiddelsentral utreder, låner ut og tilrettelegger

NAV Hjelpemiddelsentral er et ressurs- og kompetansesenter som har fagpersoner på syn, hørsel, bevegelse, tegnspråk, kommunikasjon og kognisjon. NAV Hjelpemiddelsentral er en viktig samarbeidspartner for kommunene. Både når det gjelder utprøving og tilpasning av hjelpemidler, men også for råd og veiledning om tilrettelegging for alle typer funksjonsnedsettelser.

NAV Hjelpemiddelsentral låner ut hjelpemidler som er nødvendig og hensiktsmessig ut fra brukerens behov.

Synstekniske hjelpemidler bidrar til at man får utnyttet restsynet slik at man i større grad mestrer hverdagens, skolens eller arbeidslivets utfordringer.