Aktivitet og fritid

Å være i aktivitet er en viktig del av livet, både for barn og voksne. Det finnes mange hjelpemidler som kan bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser lettere kan komme i aktivitet og få en tilrettelagt fritid.

For barn og unge er sentrale aktiviteter knyttet opp mot barnehage- eller skolehverdagen, på trening, ut på tur, idrett eller andre fritidsaktiviteter. Her er en film som viser betydningen av aktivitetshjelpemidler:

Hjelpemidler som kan støtte opp om barn og unges aktiviteter, krever ofte at barnets hjelpere også må lære seg noe om utstyret. Det er viktig for hjelperen å forstå hvilke krav utstyret stiller til barnet, slik at aktiviteten blir lystbetont.

Det finnes mange forskjellige aktivitetshjelpemidler, og det kreves ofte en utprøving for å finne det utstyret som er mest hensiktsmessig for hver enkelt. Hjelpemiddelsentralen i hvert fylke kan bistå med dette og har kompetanse om funksjonsvurdering og valg av utstyr. I enkelte fylker blir det arrangert egne sykkel- eller vinteraktivitetsdager. Se kurskalenderen på nav.no for å finne aktivitetsdager i ditt fylke. Hjelpemiddelmesser kan også gi et innblikk i hva som finnes på markedet.

Av og til kan det være nyttig å få hjelp til å utforske forskjellige muligheter og lære seg å bruke aktivitetshjelpemidler over lengre tid. Helsesportsentrene Valnesfjord og Beitostølen gir tilbud til barn og unge med fokus på mestring av aktiviteter som det er mulig å følge opp videre i hjemmemiljøet.

Det er store muligheter for individuell tilpasning og tilrettelegging for de fleste aktiviteter. Her er noen eksempler:

I Norge er målet at ordinære idrettslag skal gi tilbud til alle, også til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Særforbundene i Norges idrettsforbund (NIF) har ansvar for å organisere idrett for funksjonshemmede gjennom sine lag.

Når funksjonsnedsettelser gjør det vanskelig å benytte seg av standard sportsutstyr, kan man søke om tilrettelegging av eget utstyr eller egnede hjelpemidler.

Ferie og reiser kan av og til by på utfordringer når man er avhengig av hjelpemidler i dagliglivet. Her er noen tips for å ta med hjelpemidler på reise.

Trening, stimulering og aktivisering, leke- og sportsaktiviteter i fritiden

Barn og unge kan dra nytte av hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering for å opprettholde eller bedre funksjonsevnen. Eksempelvis spesial- eller ekstrautstyr i forbindelse med leke- og sportsaktiviteter. Det gjelder likevel ikke vanlige leker, vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr.

Sansestimulering

De fleste barn og unge får mange sanseinntrykk fra aktiviteter gjennom hele dagen. Dette får de for eksempel gjennom

 • øynene
 • ører
 • berøring
 • lukt
 • rom og retning
 • fysisk aktivitet

Noen barn og unge kan ha spesielle utfordringer med sine sanser og har derfor behov for ekstra tilrettelegging for å kunne få den samme stimuleringen. Årsaker til disse vanskene kan være diagnoser som autisme, Downs syndrom, alvorlig og langvarig sykdom, alvorlig grad av cerebral parese (CP) eller fysisk eller psykisk utviklingshemming.

Sansestimulering for disse barna og ungdommene kan være ulike typer tiltak. Det kan være enkle former for stimulering som

 • å lytte til ulike lyder eller musikk – enten beroligende eller oppkvikkende
 • å kjenne på forskjellige materialer
 • å lukte på ulike lukter

eller fysiske aktiviteter som

 • å huske
 • å gynge
 • herjelek på gulvet

Når slike enkle tiltak ikke gir nok stimulering for barnet eller det er vanskelig å vite hva som fenger og fungerer for barnet kan det sjekkes ut om det finnes tilbud om sanserom eller sansesentre i kommunen eller i regionen som en kan benytte seg av. Et sanserom eller senter er et hus, ett rom eller flere eller et lite hjørne i et rom med sansestimulerende utstyr i multisensoriske omgivelser som henspiller til aktiv eller passiv bruk av sansene. På noen slike steder kan fagpersoner komme for å lære om sansestimulering, tiltak og hjelpemidler eller det kan bestilles en time for utprøving av sansestimulerende utstyr med barnet eller faste timer med sansestimulering over en lengre periode.

I barnehager og skoler er slik sansestimulering en del av det pedagogiske opplegget og det er barnehagen og skolen selv som må skaffe utstyr og hjelpemidler til dette for barnet.

Hvis barnet har store sammensatte vansker og behov for spesiallagde sansestimulerende hjelpemidler for funksjonshemmede i hjemmet så kan det søkes om utlån av dette fra hjelpemiddelsentralen. Dette kan være spesielle boblerør, vibrasjonsputer, lyd- eller lyskilder eller annet utstyr som ikke finnes i vanlig handel. Sammen med søknaden må det da legges ved en plan for bruken og hvem som skal følge opp bruken av dette i hjemmet. I tillegg må nødvendige og hensiktsmessige tiltak vurderes for å stimulere funksjonsevnen, for at den skal opprettholdes eller bedres. Øvre aldersgrense for utlån av hjelpemidler til stimulering og aktivisering er 26 år. Rådgiverne på hjelpemiddelsentralen kan også kontaktes for rådgivning rundt både vilkår og type hjelpemidler i saker som omhandler sansestimulering.

To glade barn som sitter på en kjelke på vinteren (Foto: colourbox.com)