Omfang og konsekvenser av trykksår er store

Morten Flatebø Bevegelse, Posisjonering, Trykksår

Trykksår bidrar til redusert livskvalitet og har stor negativ påvirkning på personene det gjelder og samfunnet. Det er enighet om at de fleste trykksår kan forebygges.

Hva er trykksår?

Et trykksår er en avgrenset skade på huden eller underliggende vev som er et resultat av mekanisk trykk, strekk og/eller friksjon.

itryggehender24-7.no

Årsak og omfang 

Norske undersøkelser viser at mellom 12-48% av følgende grupper får trykksår (kilde: nifs-saar.no/trykksar):

  • beboere på sykehjem
  • pasienter på sykehus
  • hjemmeboende som følges opp av hjemmesykepleien

Særlig hos pasienter som er innlagt akutt, ser man en høy forekomst av trykksår. Mulig forklaring kan være at trykkavlastende tiltak blir oversett fordi fokuset er å behandle primærdiagnosen.

Trykk over tid og glidekrefter kan være årsaker, og belastning, temperatur og fuktighet kan medvirke til at det utvikles trykksår.

Trykksår oppstår gjerne som resultat av avvik fra daglig rutine. Eksempler på dette kan være

  • nye aktiviteter på nye arenaer
  • sykdomsperioder
  • vektendring
  • nye hjelpemidler
  • forflytning mellom ulike enheter
  • endring av nær omsorgsperson 

Hos pasienter med tverrsnittsskade, hoftefraktur og intensivpasienter kan det ses økt forekomst av trykksår (kilde: nifs-saar.no/trykksar).  

Forebygging av trykksår

Nesten alle trykksår kan forebygges. Forebygging bør ha høyt fokus siden trykksår har store konsekvenser for både pasienter og samfunnet. Trykksår fører til økt pleie- og hjelpebehov for den enkelte pasient, og det kan føre til sykehusinnleggelser og/eller følgevansker som isolasjon, inaktivitet, depresjon, ytterligere nedsatt funksjonsevne og i verste fall død på grunn av alvorlig infeksjon. 

Behandling av trykksår kan være kompleks og ressurskrevende, og i mange tilfeller innebære tiltak for trykkavlastning, ernæringstilskudd, infeksjonsprofylakse, sårbehandling og operative inngrep. Forebygging av trykksår antas derfor å være kostnadseffektivt. NAV Hjelpemiddelsentral bidrar til forebygging av trykksår ved utlån av hjelpemidler og faglige tips og råd. 

På Kunnskapsbanken.net vil det fremover publiseres filmer og fagstoff som setter fokus på trykksårforebygging, inkludert hjelpemidler som har trykksårforebyggende egenskaper. 

I denne videoen viser NAV Hjelpemiddelsentral Vestland hvordan riktig bruk av pleieseng kan forebygge trykksår på hæl:

Mer informasjon