Om kunnskapsbanken

Målgruppe

Kunnskapsbanken er for deg som er opptatt av funksjonshemming og deltakelse i samfunnet.

Hensikt

Kunnskapsbanken supplerer det du finner av informasjon om

Innhold

Fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling er noe av det du vil finne av innhold om hjelpemidler, tilrettelegging og tolk for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det meste av innholdet i Kunnskapsbanken er laget av fagpersoner på NAV Hjelpemiddelsentral. Fagredaksjonene har ansvar for å koordinere arbeidet med innholdet.

Produktinformasjon

Produkter som omtales i Kunnskapsbanken er kun benyttet for å vise eksempler på løsninger. Eksemplene må ikke betraktes som en kvalitetstest av sammenlignbare produkter. De må heller ikke ses på som anbefalte løsninger fra NAV, da ulike produkter vil ivareta ulike behov hos brukerne. Hjelpemiddelformidling skal alltid være basert på en individuell vurdering.

Hjelpemidler av en viss mengde som kjøpes inn gjennom folketrygden, må anskaffes i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Se mer på www.nav.no.

Det finnes en oversikt over produkter med sentrale rammeavtaler i NAV på www.hjelpemiddeldatabasen.no. Alle som selger produkter som kan bidra til å redusere konsekvensene av funksjonsnedsettelser kan informere om sine produkter i Hjelpemiddeldatabasen.


Om NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er en del av Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge og består av 15 hjelpemiddelsentraler og tre nasjonale enheter. Det overordnede målet for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er å utvikle et likeverdig og enhetlig nasjonalt tilbud om funksjonsfremmende tilrettelegging og hjelpemiddelformidling.

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral har som oppgave å tilrettelegge for selvstendighet, mestring, aktivitet og deltakelse for personer i alle aldre med ulike former for funksjonsnedsettelser.

Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Det finnes en hjelpemiddelsentral i hver region. NAV Hjelpemiddelsentral gir også tolketjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede, og fem av hjelpemiddelsentralene har et bilsenter med ansvar for flere regioner. Les mer om hjelpemiddelsentralene på nav.no.