Om kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken om hjelpemidler og tilrettelegging er for deg som er opptatt av funksjonsnedsettelse og deltakelse i samfunnet.

Fagstoff, kurs og beskrivelser av apper er noe av innholdet i Kunnskapsbanken som supplerer informasjon om

Det meste av innholdet i Kunnskapsbanken er laget av fagpersoner på NAV Hjelpemiddelsentral. Fagredaksjonene har ansvar for å koordinere arbeidet med innholdet.

Produktinformasjon

Produkter som omtales i Kunnskapsbanken er kun benyttet for å vise eksempler på løsninger. Eksemplene må ikke betraktes som en kvalitetstest av sammenlignbare produkter. De må heller ikke ses på som anbefalte løsninger fra NAV, da ulike produkter vil ivareta ulike behov hos brukerne. Hjelpemiddelformidling skal alltid være basert på en individuell vurdering.

Hjelpemidler av en viss mengde som kjøpes inn gjennom folketrygden, må anskaffes i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Se mer på www.nav.no.

Det finnes en oversikt over produkter med sentrale rammeavtaler i NAV på www.hjelpemiddeldatabasen.no. Alle som selger produkter som kan bidra til å redusere konsekvensene av funksjonsnedsettelser kan informere om sine produkter i Hjelpemiddeldatabasen.


Om NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er en del av Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge og består av 14 NAV Hjelpemiddelsentraler og to nasjonale enheter. Det overordnede målet for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er å utvikle et likeverdig og enhetlig nasjonalt tilbud om funksjonsfremmende tilrettelegging og formidling av hjelpemidler.

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral har som oppgave å tilrettelegge for selvstendighet, mestring, aktivitet og deltakelse for personer i alle aldre med ulike former for funksjonsnedsettelser.

NAV Hjelpemiddelsentral har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til personer med nedsatt funksjon i sin region, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

NAV Hjelpemiddelsentral gir også tolketjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede, og fem av hjelpemiddelsentralene har et bilsenter med ansvar for flere regioner. Les mer om NAV Hjelpemiddelsentral på nav.no.