Om hjelpemiddelformidling

Hjelpemidler kan være med på å kompensere for funksjonstap, opprettholde og bevare funksjoner – og bidra til mestring og deltakelse. Hjelpemiddelformidling handler om å finne fram til tekniske, praktiske løsninger i hverdagslivet ved nedsatt funksjonsevne. Det kan være løsninger som finnes i vanlig handel eller løsninger som er spesielt designet for funksjonshemmede.

I Norge

I Norge har vi et offentlig, statlig formidlingssystem med hjelpemiddelsentraler i hvert fylke. En oversikt over disse finnes på www.nav.no/hjelpemidler. Formidlingssystemet i Norge er en del av arbeids- og velferdsetaten (NAV) og er her omtalt på engelsk. Rettigheter til hjelpemidler reguleres gjennom Lov om folketrygd.

Forsiden til boka Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse

Hjelpemiddelformidlingen er vellykket når brukeren opplever å ha fått en hensiktsmessig løsning på sine praktiske problemer. For å komme dit, kan det være en kortere eller lengre prosess. Ved oppbyggingen av en nasjonal, offentlig hjelpemiddelformidling i Norge, ble prinsipper for god hjelpemiddelformidling utviklet i samarbeid med brukerorganisasjonene.

Utviklingen av hjelpemiddelområdet i Norge er beskrevet av Guri Henriksen, Norges Handikapforbund.

Kunnskapsgrunnlaget for hjelpemiddelformidling er beskrevet i boka “Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse” av Nils Erik Ness.

Utformingen av produkter og fysiske omgivelser etter prinsippene om universell utforming, vil til en viss grad kunne redusere behovet for spesielle tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Noen spesielle løsninger vil det likevel alltid være behov for, som for eksempel rullestoler. Det er viktig at spesielle hjelpemidler passer sammen med vanlige løsninger som alle bruker, som for eksempel at leselist for blinde kan brukes til alle dataprogrammer.

Hjelpemidler som kompenserer for nedsatt funksjonsevne kan inngå i velferdsteknologiske løsninger.

Det finnes en leverandørindustri som produserer tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. I Norge er mange leverandører organisert i Melanor – bransjeorganisasjonen for medtek og lab.

I Norge er det etablert en hjelpemiddeldatabase, www.hjelpemiddeldatabasen.no, som gir oversikt over en del produkter som kan være til hjelp ved nedsatt funksjonsevne.

Internasjonalt

Mange land har etablert systemer som gir råd og veiledning om støtteordninger og hvilke aktuelle løsninger som finnes. Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE) er et samarbeidsnettverk for å stimulere utvikling på hjelpemiddelområdet.

FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (ratifisert av Norge i 2013) viser til at tilrettelegging og tilgang til hjelpemidler kan fremme deltakelse og overkomme barrierer. På verdensbasis har kun én av ti personer tilgang til hjelpemidler. For å bedre situasjonen koordinerer WHO et internasjonalt initiativ på hjelpemiddelområdet: Global Cooperation on Assistive Technology.