Praktisk problem

Noen praktiske problemer må helt åpenbart løses med hjelpemidler. Et eksempel på dette er rullestol ved manglende gangfunksjon.

Andre ganger er ikke behovet for hjelpemidler så klart. Ved gradvis nedsatt funksjonsevne kan man venne seg til å bruke ekstra mye krefter på daglige aktiviteter eller finne fram til andre måter å gjøre ting på. Man kan slutte å gjøre visse aktiviteter fordi det blir for vanskelig eller for slitsomt.

Hjelpemidler og tilrettelegging kan være til hjelp. Hjelpeapparatet i kommunen kan hjelpe til med å utrede behovet. Noen kommuner har tilbud om hverdagsrehabilitering i hjemmet. Her kan behovet for trening eller tilrettelegging avklares.  Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter for deg nå?

Ved plutselig oppstått skade eller sykdom, vil behovet for hjelpemidler inngå i rehabiliteringen.

For barn vil hjelpemiddelbehovet endres i takt med utviklingen. Det blir da viktig å være tidlige ute med å tenke på behovene i neste utviklingstrinn.

Personer med sykdommer som utvikler seg, vil også kunne få nye eller andre hjelpemiddelbehov ettersom funksjonsevnen endres.

Avhengig av den enkeltes situasjon, kan det være behov for ulik former for utredning.

Første trinn i formidlingsprosessen - praktisk problem
Formidlingsprosessen – Praktisk problem