Hustegning, kalkulatur, penn, briller og kaffekopp på et bord (foto: colourbox.com)

Økonomiske virkemidler for tilrettelegging av bolig

Morten Flatebø Bolig og bygninger

For å gjøre en bolig varig tilgjengelig er det ulike støtteordninger og lånemuligheter. Nedenfor beskriver vi kort ordningene og hvordan de kan brukes.

Virkemidlene tar utgangspunkt i at innbygger trenger en endring av boligen fordi hen har fått redusert helse eller funksjonsevne. Noen økonomiske tilskudd kan innbygger søke kommunen sin om, mens andre virkemidler som tilskudd i stedet for rampe eller heis kan hen søke NAV Hjelpemiddelsentral om.

Innledningsvis må kommunal ergoterapeut informere om mulighetene for lån og tilskudd som finnes i kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral. En tverrfaglig kommunal boliggruppe vil kunne bistå med råd og veiledning i et totalperspektiv.

Kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral må sammen med innbygger basert på boligens tekniske forhold, tomtens beskaffenhet og innbyggers økonomi og ressurser, vurdere om et hjelpemiddel eller om tilskudd og lån vil være den beste løsningen. Her må de veie fordeler og ulemper ved de ulike løsningene opp mot hverandre.

En varig endring av boligen som vil kunne være mulig gjennom tilskudd, vil heve både bokvaliteten og verdien på boligen. Samtidig må innbygger vurdere om sin egen økonomi og sine ressurser til å gjennomføre en byggeprosess.

Om virkemidlene

Fra kommunen

Disse to tilskuddene må ses i sammenheng. En forutgående undersøkelse og prosjektering av en løsning vil øke kvaliteten på tilpasningen.

Fra NAV

Eksempler på bruk av virkemidler

Virkemidlene kan bli brukt hver for seg eller sammen.

Alle funksjoner/rom på ett plan

I et hus med to eller flere etasjer er alternativet å enten legge til rette for at alle nødvendige funksjoner/rom er på ett plan ved for eksempel et påbygg eller å montere en innvendig heisløsning mellom etasjene.

Kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral vil i disse sakene være med og vurdere beste løsning sammen med beboer/familien.

Sammen må de

  • Avklare om innbygger har økonomi og ressurser til å finansiere og håndtere en byggeprosess. Ved behov for økonomisk støtte, kan man søke tilskudd og startlån fra kommunen samt “tilskudd i stedet for hjelpemiddel” fra NAV Hjelpemiddelsentral.
  • Vurdere boligens uteområder, tilgang/adkomst og fremkommeligheten inne. Det bør være trinnfri tilgang til boligen for å få fullt utbytte av et påbygg.

Tilrettelegge bad

Et gammelt bad vil som regel trenge rehabilitering og ombygging dersom en innbygger som bruker hjelpemidler skal kunne bruke det og dermed kunne fortsette å bo hjemme. Mange gamle bad er uegnede dersom beboer trenger hjelpemidler.

Kommunen sammen med NAV Hjelpemiddelsentral samarbeider om å finne best mulig løsning ut fra boligens beskaffenhet og innbyggerens funksjon.

I dette tilfellet kan innbygger søke på begge de kommunale tilskuddene samt startlån. Innbygger vil få nødvendige hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Tilrettelegge adkomst til bolig for rullestolbruker

For å sikre adgang til huset må adkomsten og inngangspartiet være trinnfri.

Alternative løsninger er

  • Rampe dersom det er mulig å få til med riktig stigning
  • Løfteplattform dersom rampe ikke er mulig

Det må da støpes et fundament med varmekabler som løfteplattformen skal stå på. Innbygger kan i dette tilfellet søke tilskudd og startlån fra kommunen samt “tilskudd i stedet for hjelpemiddel” fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Bildeeksempler

Bildeeksempler på tilpasninger av bolig med tilskudd.