Eldre mann med mørke solbriller og blindestokk som går på bussen (Foto: colourbox.com)

Ny levekårsstatistikk for funksjonshemmede

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Barn og unge, Hjem og fritid, Publikasjon

Personer med funksjonsnedsettelse har større risiko for generelle helseproblemer, lavere utdanning og inntekt, lavere deltakelse i sosialt liv og arbeidsliv m.m. Like fullt mangler mye faktakunnskap.

Deres levekår er i liten grad belyst gjennom eksisterende statistikk, først og fremst fordi man ikke har kunnet skjelne personene det gjelder fra den øvrige befolkningen. Norges tilslutning til FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter har aktualisert behovet for ny og mer detaljert statistikk.

Statistisk sentralbyrå har derfor utredet muligheten for å produsere offisiell levekårsstatistikk hvor populasjonen identifiseres gjennom registre over de som har mottatt praktisk eller økonomisk bistand fra det norske velferdssystemet.

I 2020 vil Statistisk sentralbyrå publisere levekårsstatistikk for utvalgte grupper av personer med funksjonsnedsettelse. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har bidratt med data som skal benyttes til å identifisere populasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne. 

Les hele saken og last ned rapporten “Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse” fra ssb.no.