Eldre mann med mørke solbriller og blindestokk som går på bussen (Foto: colourbox.com)

Ny levekårsstatistikk for funksjonshemmede

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Dagligliv og fritid, Oppvekst, lek og læring, Publikasjon

Personer med funksjonsnedsettelse har større risiko for generelle helseproblemer, lavere utdanning og inntekt, lavere deltakelse i sosialt liv og arbeidsliv m.m. Like fullt mangler mye faktakunnskap.

Deres levekår er i liten grad belyst gjennom eksisterende statistikk, først og fremst fordi man ikke har kunnet skjelne personene det gjelder fra den øvrige befolkningen. Norges tilslutning til FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter har aktualisert behovet for ny og mer detaljert statistikk.

Statistisk sentralbyrå har derfor utredet muligheten for å produsere offisiell levekårsstatistikk hvor populasjonen identifiseres gjennom registre over de som har mottatt praktisk eller økonomisk bistand fra det norske velferdssystemet.

I 2020 vil Statistisk sentralbyrå publisere levekårsstatistikk for utvalgte grupper av personer med funksjonsnedsettelse. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har bidratt med data som skal benyttes til å identifisere populasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne. 

Les hele saken og last ned rapporten “Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse” fra ssb.no.