Seks smilende elever i et klasserom (Foto: colourbox.com)

Literacy for alle!

Morten Flatebø Barn og unge, Kommunikasjon, Lese- og skrivestøtte

Alle personer med behov for ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) må få mulighet til å gjøre seg erfaringer med skrift, lesing og skriving. Skrift, lesing og skriving er hovedessensen i begrepet literacy. Men hvordan går vi fram når verbalspråket ikke strekker til?

Av seniorrådgiver Lena Andresen og seniorrådgiver Anne Moen, Statped

Naturlig og nærmest uten at vi merker det vekkes barns interesse og motivasjon for ord, skrift, lesing og skriving – stimulering av literacy har startet! Barn som har behov for ASK er i risiko for å få færre erfaringer med bøker og lesing. De får kanskje ikke like muligheter som andre barn til å få vekket interessen for skrift. Ved hjelp av gjennomtenkt og lekende tilrettelegging kan alle få sjansen til å gjøre seg erfaringer med bokstaver og lyder. De kan på denne måten oppdage og få lære om skrift, lesing og skriving ut fra sine egne forutsetninger.

Publisert med tillatelse fra Statped. Hentet fra Statpeds YouTube-kanal.

Barn møter tidlig skriftspråk og tekst ved at de blir lest for og ved at de ser eldre barn eller voksne som formidler seg med skrift. De tegner og skribler selv, de lekeleser og lekeskriver, for så i økende grad å selv utforske bokstaver, bokstavlyder og kombinasjoner av disse. Barn med behov for ASK er i større grad avhengig av at en voksen aktivt legger til rette for tilsvarende muligheter til utforsking. Alle må få gjøre seg de samme erfaringene i det leke-, lærings- og sosiale fellesskapet de er en del av.

Dette vil også gjelde når barnet begynner i skolen. Elever med behov for ASK er i større grad avhengig av at voksne i skolen ivaretar videre utvikling av både muntlige og skriftlige språkferdigheter. Det å kunne lese og skrive er avgjørende for deltakelse i skole og ellers i samfunnet etter hvert som barnet blir eldre. Personer med behov for ASK vil gjennom å lære bokstaver og skrift få mulighet til å formidle seg fritt og selvstendig. Voksne med behov for ASK vil også ha nytte av at nærpersoner er oppmerksomme på ferdigheter og aktiviteter relatert til literacy.

I artikkelen bruker vi barnet eller personen om den som har behov for ASK. Vi mener med dette barn, unge og voksne uavhengig av om de er i barnehage, skole, bolig, dagsenter, tilrettelagt arbeid og annet. Literacy er et område som berøres gjennom hele livet. Den voksne brukes om alle som møter barnet eller personen.

Kom i gang – bruk personen sitt interessefelt

Hvor og hvordan skal vi starte? Skal barnet møte og lære både store og små bokstaver? Dette er et spørsmål de som jobber med barnet ofte stiller seg, og som kan føre til at man ikke kommer i gang. Det viktigste er å komme i gang og la barnet møte alle typer bokstaver! En lekende tilnærming skaper motivasjon, sammen med det barnet er opptatt av her og nå. La personen starte med de bokstavene de søker mot. Kanskje er det bokstavene i sitt eget navn som motiverer?

Personens interessefelt kan være dinosaurer i barnehagen, superhelter ved skolestart eller fotballag som voksen. Ved å gripe interessen kan det skapes mening – du møter personens livsverden. Ved å skape mening og ha en klar intensjon vil det skje utvikling og læring.

Tips: Heftet “58 literacytips” med praktiske tips og inspirasjon (statped.no)

ASK og literacy

En fellesnevner for personer som har behov for ASK er at de har varierende muligheter til å benytte tale som sin hovedkommunikasjon. De uttrykker seg ved bruk av kroppsspråk og gester, lyder, enkeltord, tegn og grafiske symboler, i papirform og på talemaskiner. De er unike med hensyn til kognisjon, syn, hørsel, persepsjon og fingermotoriske ferdigheter.

Barn begynner tidlig å interessere seg for bøker, lytte til små fortellinger og tilegne seg erfaringer. Dette danner grunnlag for senere å lære å lese og å skrive. Barn begynner også tidlig å eksperimentere med skrifttegn for å formidle seg på ulike måter til ulikt formål.

Begrepet literacy er tett forbundet med språkferdigheter og senere lese- og skriveferdigheter. Personer som har behov for ASK er en sårbar gruppe med tanke på utvikling av språkferdigheter, og senere også utvikling av lese- og skriveferdigheter. Literacy handler om å tilrettelegge for at alle får delta i aktiviteter der de får utforske og leke, prøve ut og oppdage. De får på denne måten lære om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving. Utvikling av literacy går parallelt med utvikling av språklige ferdigheter og gir sammenheng mellom muntlig og skriftlig språk. I samspill med foreldre, pedagoger i barnehager, lærere i skoler og andre voksne er dette aktiviteter som medvirker til at personen utvikler en identitet der «Jeg er en som skriver», og «Jeg er en som leser».

Fire spørsmål vil være til hjelp når du skal tilrettelegge for personen sin videre utvikling:

  • Kjenner personen de fleste bokstavene det meste av tiden?
  • Engasjerer personen seg aktivt under lesing?
  • Har personen et middel til kommunikasjon og samhandling?
  • Forstår personen at skriving innebærer bokstaver og ord?
Fire spørsmål ved vurdering av elevens lese- og skriveferdigheter
Fire spørsmål ved vurdering av elevens lese- og skriveferdigheter (Illustrasjon: Statped)

Læringsaktiviteter

Læringsaktiviteter som tilsier behov for tidlig skriftspråklig stimuleringer plasserer vi under emergent literacy. Her er det viktig med en lekende tilnærming som skaper nysgjerrighet og undring. Dette for å oppdage, bli kjent med og motivert for skriftspråket. Læringsaktiviteter i den mer formelle lese- og skriveopplæringen hører til under conventional literacy, hvor det vektlegges systematisk opplæring.

Tidlige skriftspråklige ferdigheter (emergent literacy)

Tidlige skriftspråklige ferdigheter handler om å få erfaringer med alle naturlige aktiviteter som inneholder lesing, skrift og skriving. Erfaringene er tett knyttet til dagliglivet hjemme, i barnehagen, på skolen og i arbeidslivet. Aktivitetene krever ingen forkunnskaper eller spesielle ferdigheter.

Tidlige skriftspråklige ferdigheter

Formell lese- og skriveopplæring (conventional literacy)

Aktivitetene som gjøres i overgangen til å lære å lese og å skrive, bygger videre på den forståelsen og de erfaringene barnet så langt har med seg fra tidlige skriftspråklige aktiviteter. Personer med behov for ASK kan trenge å arbeide lengre opp i skoleløpet med aktivitetene fra det tidlige området. De kan også trenge å bli værende i mellomrommet mellom emergent- og conventional literacy en lengre eller kortere periode, for å sikre bokstavinnlæringen.

Formell lese- og skriveopplæring