Illustrasjonsbilde til kurset kjønnsdelte hjelpemidler

Kurs om kjønnsdelte hjelpemidler

Morten Flatebø Hjelpemiddelformidling, Kurs, Publikasjon

I anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars ønsker vi å minne om nettkurset “Kjønnsdelte hjelpemidler”. Det er to år siden forskningsrapporten kurset er basert på ble lansert, men det er grunn til å tro at det fortsatt forekommer skjevfordeling av hjelpemidler blant kvinner og menn, alder og bosted.

Samtidig er det til nå få personer som har gjennomført kurset i sin helhet. Vi anbefaler derfor alle som jobber med hjelpemiddelformidling å sette av litt tid til å gjøre seg kjent med dette viktige temaet, gjerne sammen med kolleger i samme team eller avdeling.

Målgruppen og målet med kurset

Målgruppen for kurset er hjelpemiddelformidlere i kommuner, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Målet med kurset er å skape bevissthet rundt hvordan normer om kjønn og funksjonsevne påvirker oss i hverdagen og i vårt arbeid. Kurset gir praktisk kunnskap og verktøy for å sikre likeverdige offentlige tjenester.

Gjennom kurset får du kunnskap som skal sikre at du forstår hvordan vi ubevisst påvirkes av kjønn og normer, og hvordan vi kan motvirke det. Vi ser også på skjevfordeling basert på alder og bosted, og hvordan kommuneøkonomi og prioriteringer gir ulike tjenester der du bor.

Pålogging

Kurset ligger på Likestillingssentrenes nettskole og krever pålogging. Hvis du ikke har opprettet en bruker, må du først registrere en brukerkonto. Gjennomføring av nettkurset gir kursbevis.


Om studien

I studien analyserte Likestillingssenteret og Østlandsforskning alle tildelinger av hjelpemidler i 2017, samt intervjuet hjelpemiddelformidlere fra kommuner, spesialisthelsetjenesten og NAV Hjelpemiddelsentral.

Studien viste at kjønn, bosted og alder ubevisst påvirker hvilke hjelpemidler kvinner og menn tildeles. Hovedtrenden er at kvinner får flest hjelpemidler i alle kategorier for tilpassing av hjemmet. Menn får flest hjelpemidler når hjelpemiddelet er motorisert, inneholder en elektronisk komponent eller skal bidra til økt mosjon og trening.

Når det gjelder ortopediske hjelpemidler viser funnene at det her er et stort potensial for videre forskning. Når det gjelder seksualtekniske hjelpemidler viser undersøkelsen at det tildeles få seksualtekniske hjelpemidler og at dette trolig er knyttet til at seksualitet er et tabubelagt og vanskelig tema for både hjelpemiddelformidlerne og brukerne.

I studien har de forsøkt å finne årsakene til hvorfor det forekommer skjevheter i tildelingene. Gjennom intervjuene kom det frem at brukere, pårørende og hjelpemiddelformidlerne påvirkes av tradisjoner og holdninger knytta til kjønn. Informantene ønsker ikke nødvendigvis at det skal være slik, men de påvirkes ubevisst. Det som overrasker informantene mest er at det er ulik praksis mellom fylker og kommuner, fordi regelverket tolkes forskjellig, noe som skaper ulik prioritering.

Basert på studien mener Likestillingssenteret at det ikke er likeverdige offentlige tjenester i dagens hjelpemiddelsystem, fordi stereotypier og forventninger til kjønn skaper begrensninger for menn og kvinner til lik tilgang til hjelpemidler de har behov for. Dette er et klart brudd på artikkel 8b i CRPD som sier at vi er forpliktet til «å bekjempe stereotypier, fordommer og skadelig praksis knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, også de basert på kjønn og alder, på alle livets områder». Skal vi følge opp prinsippene i CRPD om likestilling, inkludering og deltakelse i samfunnet må vi først og fremst sikre likeverdige offentlige tjenester fri for antakelser og forventninger til kjønn som begrenser og fratar oss muligheter til likestilling, inkludering og deltakelse.

Les hele rapporten “Kjønnsdelte hjelpemidler?” på likestillingssenteret.no.