Planarbeid for oppfølging av ASK

Å støtte personer i å ta i bruk ASK og å utvikle kommunikativ kompetanse krever kunnskap om og ferdigheter i bruk av ASK. For at en person som benytter ASK skal kunne forstå og bli forstått på alle arenaer, er det avgjørende at alle arenaene som personen deltar på skal samarbeide.

For å lykkes i arbeidet med ASK vil det ofte være nødvendig at for eksempel barnehage, skole, avlastning, og hjem samarbeider om en plan for oppfølging av ASK.

En plan for oppfølging av ASK kan gi en oversikt over den enkelte arena sin kompetanse og behov for nødvendig kompetanseheving og økte ferdigheter i bruk av ASK. Oversikten kan danne et godt utgangspunkt for samarbeid og planlegging av felles kompetanseheving på de ulike arenaene hvor personen deltar.

Statped har laget en eksempelmal som kan du kan bruke i arbeidet med en slik plan og et hefte som omtaler bruken. Les mer om planarbeid for oppfølging av ASK på statped.no.

Eksempelmal - plan for oppfølging av ask
Eksempel på plan
Hefte om planarbeid for oppfølging av ask
Hefte

NAV Hjelpemiddelsentral kan også være en aktuell samarbeidspartner i dette arbeidet sammen med kommunen sine ansatte. NAV Hjelpemiddelsentral er en statlig etat med fylkesvise tjenester innenfor hjelpemidler og tilrettelegging. Hjelpemiddelsentralen formidler hjelpemidler og er et ressurs- og kompetansesenter for brukere, kommuner og andre samarbeidspartnere. Tjenesten er tilgjengelig for mennesker i alle aldersgrupper. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for tildeling av hjelpemidler knyttet til ASK.

Rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral kan også kontaktes når man står fast i arbeidet med ASK-bruken og miljøet rundt brukeren. Hjelpemiddelsentralen kan også være en aktuell samarbeidspartner i vurdering av bytte av hjelpemidler. De kan bidra med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging av tekniske forhold knyttet til kommunikasjonshjelpemidlene. Det er lav terskel for kommunene å ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral for å drøfte saker.