Overganger for ASK-brukere

Barn og ungdom som bruker ASK-hjelpemidler flytter til nye arenaer, fra barnehage til skole eller fra en skole til en annen. Det er viktig at personen får med seg alle hjelpemidlene sine til det nye stedet.

Hjelpemidler er utlånt personlig gjennom folketrygden, til hver enkelt person. Ansatte i barnehager og på skoler er ansvarlige for at eleven får med seg hjelpemidlene videre, eller at hjelpemidlene blir returnert til NAV Hjelpemiddelsentral hvis de ikke lenger er i bruk.

For å få en god overgang er det avgjørende å komme tidlig i kontakt med neste opplæringssted og få til en god dialog rundt personens behov. Like viktig som flytting av hjelpemidlene, er overføring av kompetanse om bruken av hjelpemidlene og personens funksjon.

Overfør ansvar for opplæring og oppfølging

Det er viktig for utviklingen av kommunikasjon hos eleven at nødvendig kompetanse blir overført, slik at eleven fortsatt får bruke språket sitt for å fungere i hverdagen. Gi opplæring til nytt personell som skal overta og sørg for at det blir oppnevnt en ny person med ansvar for oppfølgingen.

Utdanningsdirektoratet har gitt ut ASK-veiledere for både barnehagen og skole. Begge veilederne omtaler overganger for personer med behov for ASK:

Kommunikasjonshjelpemidler

Kommunikasjonshjelpemiddel kan være programvare med symbolbibliotek, permer med symboler, talemaskiner i form av nettbrett eller større maskiner med øyestyring. De fleste løsninger har i tillegg medfølgende deksel, stativ, tastatur og datamus. Pakk hjelpemidlene forsvarlig ved flytting, og merk de godt med personens navn. Pass på til de er levert hjem eller til riktig person på det nye stedet.

Sjekkliste

  • Start planlegging tidlig; vær i forkant av overganger og bytte av opplæringssted eller undervisningsform.
  • Få oversikt over hvilke hjelpemidler personen har. Hvilke nye behov kan oppstå og hva kan brukes videre?
  • Avgivende arena må sørge for kompetanseoverføring av personens funksjon og opplæring i bruk av hjelpemidlene. Kompetanseoverføring mellom klassetrinn er også en overgang som ofte må følges opp.
  • Sjekk om hjelpemidlene etter en periode fortsatt dekker personens behov. Juster eller bytt hjelpemidlet om nødvendig.
  • Gjennomgå fysisk miljø. Påse at det er plass til sikker oppbevaring av hjelpemidlene. Husk å ta med teknisk personale i planleggingen av overgangen. IT-avdelingen i kommunen bør være involvert tidlig i løpet.
  • Noen ansatte har behov for kurs i forkant av overgangen. Kontakt gjerne NAV Hjelpemiddelsentral og få informasjon om hvor dere kan finne relevante kurs/webinarer.

Kurs

NAV Hjelpemiddelsentral holder kurs i programmene for de ulike hjelpemidlene. Se kursoversikten på nav.no. Se også på hjemmesidene til de ulike hjelpemiddelfirmaene for mer informasjon om kurs og webinarer.

Kontakt oss

Ta kontakt med din hjelpemiddelsentral hvis dere er usikre på hjelpemidlene eller har spørsmål.


Relatert artikkel