Overganger for ASK-brukere

Barn og ungdom som bruker ASK-hjelpemidler flytter til nye arenaer, fra barnehage til skole eller fra en skole til en annen. Det er viktig at personen får med seg alle hjelpemidlene sine til det nye stedet.

Hjelpemidler er utlånt personlig gjennom folketrygden, til hver enkelt person. Ansatte i barnehager og på skoler er ansvarlige for at eleven får med seg hjelpemidlene videre, eller at hjelpemidlene blir returnert til NAV Hjelpemiddelsentral hvis de ikke lenger er i bruk.

For å få en god overgang er det avgjørende å komme tidlig i kontakt med neste opplæringssted og få til en god dialog rundt personens behov. Like viktig som flytting av hjelpemidlene, er overføring av kompetanse om bruken av hjelpemidlene og personens funksjon.

Overfør ansvar for opplæring og oppfølging

Det er viktig for utviklingen av kommunikasjon hos eleven at nødvendig kompetanse blir overført, slik at eleven fortsatt får bruke språket sitt for å fungere i hverdagen. Gi opplæring til nytt personell som skal overta og sørg for at det blir oppnevnt en ny person med ansvar for oppfølgingen.

Trenger du hjelp til planarbeid for oppfølging av ASK har Statped laget en eksempelmal og et hefte som omtaler bruken av planen.

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har laget en kursrekke om overganger for personer med behov for tilrettelegging. Kursrekken omhandler overganger fra barnehage til høyere utdanning og arbeid.

Kommunikasjonshjelpemidler

Kommunikasjonshjelpemiddel kan være programvare med symbolbibliotek, permer med symboler, talemaskiner i form av nettbrett eller større maskiner med øyestyring. De fleste løsninger har i tillegg medfølgende deksel, stativ, tastatur og datamus. Pakk hjelpemidlene forsvarlig ved flytting, og merk de godt med personens navn. Pass på til de er levert hjem eller til riktig person på det nye stedet.

Sjekkliste

  • Start planlegging tidlig; vær i forkant av overganger og bytte av opplæringssted eller undervisningsform.
  • Få oversikt over hvilke hjelpemidler personen har. Hvilke nye behov kan oppstå og hva kan brukes videre?
  • Avgivende arena må sørge for kompetanseoverføring av personens funksjon og opplæring i bruk av hjelpemidlene. Kompetanseoverføring mellom klassetrinn er også en overgang som ofte må følges opp.
  • Sjekk om hjelpemidlene etter en periode fortsatt dekker personens behov. Juster eller bytt hjelpemidlet om nødvendig.
  • Gjennomgå fysisk miljø. Påse at det er plass til sikker oppbevaring av hjelpemidlene. Husk å ta med teknisk personale i planleggingen av overgangen. IT-avdelingen i kommunen bør være involvert tidlig i løpet.
  • Noen ansatte har behov for kurs i forkant av overgangen. Kontakt gjerne NAV Hjelpemiddelsentral og få informasjon om hvor dere kan finne relevante kurs/webinarer.

Kurs

NAV Hjelpemiddelsentral holder kurs i programmene for de ulike hjelpemidlene. Se kursoversikten på nav.no. Se også på hjemmesidene til de ulike hjelpemiddelfirmaene for mer informasjon om kurs og webinarer.

Kartleggingsverktøy ved overganger

Skjemaet «Kartlegging av kommunikative forutsetninger og behov i personens miljø» bidrar til å samle informasjon om brukerens kommunikasjon og sikre videreføring av behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ved overganger. Målgruppen for skjemaet er personale som i sin hverdag møter personer med omfattende kommunikasjonsvansker.

Å kunne kommunisere med sine omgivelser er et grunnleggende behov for alle mennesker. Personer med omfattende kommunikasjonsvansker, er avhengig av omgivelsenes kunnskap om deres kommunikasjonsferdigheter, for å kunne forstå og bli forstått.

Omgivelsene opplever ofte at de med tiden har lært seg detaljene i personens fysiske omsorgsbehov. Men de vet ikke alltid om de tolker personen riktig. Dette skaper opplevelsen av utilstrekkelighet og noen ganger utrykker brukeren også tydelig frustrasjon.

Mange personer med kommunikasjonsvansker opplever at de tvinges til nyinnlæring ved overgang til ny arena som f.eks fra barnehage til skole, barneskole til ungdomsskole, ungdomsskole til videregående skole og fra hjem til kommunal bolig osv. Ofte skjer dette også ved bytte av personale.

Man tar ikke vare på det personen har lært seg gjennom årene, og man tvinger i stedet personen å lære seg den måten som det nye personalet mener er mest optimalt å kommunisere på.

På grunn av dette ble dette kartleggingsskjemaet laget. Skjemaet er tenkt brukt for å samle relevant informasjon rundt brukerens kommunikasjon.

Last ned skjemaet “Kartlegging av kommunikative forutsetninger og behov i personens miljø – til bruk ved overganger” (pdf).


Kartleggingsskjemaet er fritt oversatt, revidert og utvidet av regionalt ASK-nettverk i Helse Sør-Øst og ASK-teamet ved Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold med utgangspunkt i materialet “Hållbar kommunikation” utarbeidet av Grundsärsskolans resursteam i Malmö Stad.

Kontakt oss

Ta kontakt med din hjelpemiddelsentral hvis dere er usikre på hjelpemidlene eller har spørsmål.