Kartlegging

Personer som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon finnes i alle aldre. De har svært ulike forutsetninger når det gjelder språk, forståelse, motorikk, syn og hørsel. Det er derfor nødvendig å gjøre grundige kartlegginger av personens ferdigheter på ulike områder, og av omgivelsene og kommunikasjonspartnere.

Tradisjonell testing vil ofte være utfordrende og gi usikre resultater, derfor er det viktig å kartlegge. Kartlegging av alle de ulike områdene er viktig for å finne gode ASK-løsninger.

Kartlegging av kommunikasjonsferdigheter

Å utrede og kartlegge språklige- og kommunikative ferdigheter omfatter et bredt spekter. Ferdigheter som må vurderes omfatter både personens forståelse av språket og brukers egne muligheter for å kunne uttrykke seg. Å kunne uttrykke seg kan skje på ulike måter gjennom tale og gjennom ikke-verbale kommunikasjonsformer som kroppsspråk, gester, ansiktsuttrykk, lyder, tegn og lignende.

Standardiserte tester og utredninger er ofte ikke brukbare for mennesker uten talespråk, da disse krever verbale svar eller motoriske ferdigheter for å kunne peke ut et svar. Observasjon, kartleggingsskjema og strukturerte intervju av personen selv eller kommunikasjonspartnere vil ofte være den beste måten å få kartlagt kommunikative ferdigheter hos personer med behov for ASK.

Valg av løsning

NAV Hjelpemiddelsentral ønsker at utredning er gjort i forkant av henvisning og søknad til NAV Hjelpemiddelsentral der dette er nødvendig før valg av løsning.

Bruk skjemaet “Hjelp til vurdering og utprøving” (NAV 10-07.20) hvis du ønsker hjelp fra NAV Hjelpemiddelsentral for å komme fram til egnet løsning.