Tilrettelegging ved vansker med å planlegge og organisere

Vansker med planlegging og organisering er en vanlig eksekutiv vanske. Det påvirker personen i hverdagen, og gjør at en ikke klarer å holde oversikt og få gjort det en skal. Her handler tilretteleggingen om å lage en ytre struktur, som gir forutsigbarhet og orden. Mange av rådene gjelder for oss alle, men er ekstra viktig for de som strever på grunn av sykdom eller skade.

Konkrete råd

 • Smarttelefon kan være en god hjelp til å holde oversikt og for påminnelser. På telefonen kan man også legge inn forskjellige instrukser og planer.
 • Bruk av kortfattede skriftlige arbeidsinstrukser med konkret informasjon om hvordan en oppgave startes, utføres, i hvilken rekkefølge samt hvordan den avsluttes anbefales.
 • Skriftlige støttesystemer kan også omfatte dagsplaner, ukeplaner og tidsrammer.
 • Det vil være hensiktsmessig å utarbeide sjekklister som arbeidstakeren kan følge stegvis i prosessen mot å fullføre en gitt arbeidsoppgave.
 • Sjekklister kan bidra til at personen innarbeider rutiner for å kontrollere utførelsen av eget arbeid, både med hensyn til at oppgaver blir gjennomført, og at de blir gjennomført på riktig måte. 
 • Store oppgaver bør deles opp i mindre deloppgaver. Det vil fungere best å konsentrere seg om en oppgave av gangen framfor å skifte hyppig mellom forskjellige oppgaver. Kjedelige og monotone oppgaver bør imidlertid stykkes opp slik at man gjør mer motiverende oppgaver innimellom. Dette for ikke å miste fokus. 
 • Rutineoppgaver anbefales. Når disse først er innlært, kreves det generelt sett ikke eksekutive funksjoner for å utføre dem. 
 • Aktiviteter og temaer man er spesielt interessert i er ofte lettere å starte med. Det kan være nyttig å starte med en aktivitet man har lyst til, deretter en oppgave som ikke er like interessant, og kun når den er utført, så kan man gjøre en mer lystbetont aktivitet igjen. 
 • Møter bør forberedes godt, og ha en klar skriftlig struktur og plan for hva som skal tas opp. 
 • Prøve å tydeliggjøre oppgavefordeling samt hvem som har ansvar for hva. 
 • Forsøk å unngå tidspress og stress. Bruk tidsrammer som hjelp til å organisere tidsbruk.
 • Forsøk å unngå uforutsette hendelser og krav.