Tilrettelegging ved redusert innsikt

Nedsatt evne til innsikt, i egen sykdom, er vanlig ved hjerneskader og kognitive vansker. Manglende innsikt kan gjøre det vanskelig å ta gode valg. Det kan være på områder som gjelder økonomi, arbeid, behandlingsvalg, i trafikken og i nære relasjoner.

Det kan være vanskelig å forstå endringene i funksjon, som kommer av sykdommen eller skaden. I verste fall kan det oppstå farlige situasjoner, hvor personen utsetter seg selv eller andre for risiko. På jobb kan personen streve med å levere i henhold til krav og forventninger, uten å innse det selv.

Redusert innsikt i egne utfordringer vil kunne påvirke personens evne til å ta initiativ og spørre om hjelp ved behov. En kan også mangle motivasjon for å ta i bruk kompenserende strategier eller hjelpemider, dersom en ikke opplever begrensningen selv.

Det kan være utfordrende å bli enige om hva som er realistiske forventninger og riktig tilrettelegging. En må forsøke å oppnå en god allianse med personen det gjelder, for å oppnå tillit og samarbeid. Dette kan være vanskelig å snakke om, ettersom personen selv ikke vil ha samme forståelse av situasjonen. En mulig løsning er å vise til konkrete eksempler, helst nært i tid, hvor personen etter hvert kanskje kan oppnå en større innsikt. Noen trenger å få konkrete erfaringer, før de vil være mottakelige for råd eller diskusjon.

Det finnes flere nivåer av innsikt. Noen har innsikt på noen områder, men mangler på andre. En person kan for eksempel vite at han har en diagnose, men ikke forstå fullt ut hvilke konsekvenser hans funksjonstap har. Innsikten kan også variere fra dag til dag. Nivå av innsikt kan kartlegges nærmere hos den enkelte.

Konkrete råd

I noen tilfeller kan en oppnå en enighet hvor personen godtar at en annen gir et hint, når personen trår over en grense. Er det avtalt på forhånd og trent på, kan det settes i system og være en god tilrettelegging, når personen selv ikke ser hvor grensen går.

Enkelte ganger er sykdomsinnsikten helt fraværende. Da kan det være nødvendig å overstyre personen for å ivareta hans eller hennes helse og sikkerhet. Før en kan overstyre et annet menneske, skal helsen vurderes av lege eller psykolog. Om vergemål på statsforvalteren.no.