Kartlegging og utredning

Kognitive funksjoner kan kartlegges på forskjellige måter. Avhengig av problemstillingen kan ulike fagpersoner bidra med egnede metoder og vurderinger.

Det vanlige er ofte å begynne hos fastlegen eller hos ergoterapeuten i din kommune. Fastlegen kan gjøre en enkel kartlegging av kognitiv funksjon, for å vurdere behov for videre utredning. I noen tilfeller er det behov for en grundigere utredning av de kognitive vanskene. Det kan spesialpedagoger, psykologer eller nevropsykologer gjøre.

Ergoterapeuter og vernepleiere

Ergoterapeuter og vernepleiere i kommunen kan kartlegge kognitive, motoriske og praktiske ferdigheter i dagliglivet (ADL-funksjon).

Kommunen kartlegger og bistår innbyggere med kognitive vansker med behov for hjelpemidler. Kommunen har ansatt ergoterapeuter eller andre fagpersoner, som gjennomfører kartlegginger av innbyggeres evne til selvstendighet i dagligdagse gjøremål. Dette kan for eksempel være å ivareta egen hygiene, husarbeid, matlaging eller styring av økonomi. Kontakt kommunens ergoterapitjeneste, helse og velferdskontor eller demens/hukommelsesteam ved mistanke om kognitive vansker, som går ut over ens fungering i dagliglivet. Kartleggingen kan skje i samarbeid med fastlege.  

Spesialpedagoger

Spesialpedagoger kan kartlegge skoleferdigheter som evnen til å lese, skrive og regne.

En spesialpedagog kan gjøre en grundigere utredning av de kognitive vanskene. Kartlegging hos spesialpedagog, kan være aktuelt om du strever med å lese, skrive eller lære matematikk. Det bør først utelukkes at vanskene skyldes nedsatt hørsel eller syn.  

 • For personer under grunnskoleopplæring tilbys utredning ved Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT) Hvem gjør hva? (udir.no)
 • For personer under oppfølging av NAV, kan NAV-kontoret henvise til NAV Arbeidsrådgivning (ARK). 

Psykologer

Psykologer kan utrede og diagnostisere mentale lidelser, utviklingsrelaterte språkvansker og generelt evnenivå.

Utredning hos psykolog er relevant når noen strever med å lære og fungere i det daglige. Psykologer utreder generelle evner og psykisk helse.

 • For personer under grunnskoleopplæring tilbys utredning ved Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT). Skolen henviser. Hvem gjør hva? (udir.no).
 • For personer under oppfølging av NAV, kan NAV-kontoret henvise til NAV Arbeidsrådgivning (ARK).  
 • Fastlegen kan henvise til relevant avdeling i helsevesenet.
  • Habiliteringstjenesten har ansvar for å utrede mistanke om medfødt utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser.  
  • Distriktspsykiatriske sentre (DPS) har først og fremst ansvar for utredning og behandling psykisk helse, men i noen tilfeller gjennomføres også kognitive utredninger 
  • Noen psykologer har driftsavtale med HELFO. Det betyr at henvisning går via fastlegen, og pasienten skal ikke betale for undersøkelsen selv.  
 • I tillegg finnes det privatpraktiserende psykologer, som ikke krever henvisning, men da må du betale selv. 

Nevropsykologer

Nevropsykologer kan utrede hvorvidt funksjoner er svekket grunnet hjerneorganisk skade eller sykdom.

Har du blitt utsatt for en hodeskade, som medførte bevissthetstap eller sykehusinnleggelse, eller du har en sykdom som påvirker hjernen? Da kan det være aktuelt å utrede om kognitive funksjoner er påvirket. Helsevesenet tilbyr utredninger i forskjellige enheter, avhengig av typen problematikk. Fastlegene skal ha kjennskap til de ulike avdelingene, og være behjelpelig med å henvise videre til rette instans. Under følger eksempler på avdelinger som kan tilby nevropsykologisk utredning.