Demens

Antall personer som lever med demens er økende, fordi befolkningen blir eldre. Men hva er demens og hva kan vi gjøre? Demens er en fellesbetegnelse for flere sykdommer som rammer hjernen. Alzheimer sykdom er den vanligste og mest kjente av demenssykdommene.  

Sykdommene vil over tid føre til økende endringer i hjernen. Symptomene kan variere, men typiske symptomer på demens er  

  • svekket hukommelse 
  • desorientering i tid og sted 
  • problemer med planlegging og abstrakt tenkning 
  • språkvansker 
  • forandring i atferd og sosial tilbaketrekking 
  • problemer med å utføre hverdagslige oppgaver man tidligere har mestret

Personer med demens vil ha ulike behov, avhengig av livssituasjon og sykdomsforløp. Det er viktig å legge til rette for den enkelte, for at de skal kunne opprettholde aktivitet og være mest mulig selvstendige. Her vil hukommelsesteam og ergoterapeuter i kommunen være gode støttespillere, og kan hjelpe med nødvendige tiltak og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen tryggere og enklere for personen med demens.  

Fordi det kan virke vanskelig å vite hvor man skal henvende seg eller hvem man skal kontakte for å få hjelp med tilrettelegging, har vi laget en oversikt som viser den vanligste ansvarsfordelingen. Fordelingen er ofte litt ulik om det gjelder tilrettelegging hjemme eller i arbeid.

Hvem gjør hva?

Ved mistanke om demens, tar man kontakt med fastlege som kan utrede og stille diagnose. Ofte gjøres dette i samarbeid med spesialisert helse- og omsorgspersonell i kommunen, ofte kalt demenskoordinator, demensteam eller hukommelsesteam. I noen tilfeller kan det være aktuelt for fastlege å henvise videre til spesialisthelsetjenesten for utredning og diagnose. Demensteamet eller ergoterapitjenesten hjelper med tilrettelegging, oppfølging i hjemmet, og med å skaffe hjelpemidler ved behov. Det vil være ulik organisering i kommunene.

Tabellene under viser hvem som har ansvar og kan hjelpe på de ulike stadier i formidling av hjelpemidler henholdsvis hjemme og i arbeid:

TrinnBeskrivelse
UtredningDemenskoordinator eller ergoterapitjenesten i kommunen kartlegger hjemmesituasjonen og om det er behov for tilrettelegging og hjelpemidler.
Utprøving og søknadDemenskoordinator eller ergoterapitjenesten i kommunen, eventuelt spesialisthelsetjenesten kontakter NAV Hjelpemiddelsentral ved behov for hjelp til å finne det rette hjelpemiddelet, og hjelper deg med å søke.
Vedtak og utlånNAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for å behandle søknaden og låne ut hjelpemidlene som dekkes av Folketrygden.
OpplæringErgoterapitjenesten eller hjemmetjenesten i kommunen, har hovedansvar for å gi opplæring i de hjelpemidlene du har fått. Lokale forskjeller i kommunene. NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå.
Reparasjon og vedlikeholdServicepersonell i kommunen har ansvar for enkle reparasjoner. NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå.
OvergangerErgoterapitjenesten eller demenskoordinator kan bistå med hvilke hjelpemidler som tas med ved flytting og returnerer det som ikke brukes. Servicepersonell i kommunen kan hjelpe deg med fastmonterte hjelpemidler. Kommunen kontakter NAV Hjelpemiddelsentral ved behov.

Mer om demens

Informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging for personer med demens

Informasjon om demens

Kompetansesentre

Organisasjon med demensforeninger

FOU-rapporter

Planer