Deler av forsiden til rapporten kjønnsdelte hjelpemidler

Kjønnsdelte hjelpemidler?

Morten Flatebø Hjelpemiddelformidling, Publikasjon

Finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted ved tildeling av hjelpemidler?

Likestillingssenteret har i samarbeid med Østlandsforskning studert tildelingen av hjelpemidler for å undersøke hvorvidt det finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted. Til sammen har de analysert tildeling av 441 523 hjelpemidler for 2017. 26 hjelpemidlerformidlere har deltatt i studien.

Studien er finansiert av Bufdir og gjennomført i samarbeid med blant annet styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Resultatene – kort fortalt 

Studien viser at kvinner får flest hjelpemidler i alle kategorier for tilpassing av hjemmet. Menn får flest hjelpemidler når hjelpemidlet er motorisert, inneholder en elektronisk komponent eller skal bidra til økt mosjon og trening. Når det gjelder ortopediske hjelpemidler viser funnene at det her er et stort potensial for videre forskning. Når det gjelder seksualtekniske hjelpemidler viser undersøkelsen at det tildeles få seksualtekniske hjelpemidler og at dette trolig er knyttet til at seksualitet er et tabubelagt og vanskelig tema for både hjelpemiddelformidlerne og brukerne.  

I studien har de forsøkt å finne årsakene til hvorfor det forekommer skjevheter i tildelingene. Gjennom intervjuene kom det frem at brukere, pårørende og hjelpemiddelformidlerne påvirkes av tradisjoner og holdninger knytta til kjønn. Informantene ønsker ikke nødvendigvis at det skal være slik, men de påvirkes ubevisst. Det som overrasker informantene mest er at det er ulik praksis mellom fylker og kommuner, fordi regelverket tolkes forskjellig, noe som skaper ulik prioritering.  

Basert på studien mener Likestillingssenteret at det ikke er likeverdige offentlige tjenester i dagens hjelpemiddelsystem, fordi stereotypier og forventninger til kjønn skaper begrensninger for menn og kvinner til lik tilgang til hjelpemidler de har behov for. Dette er et klart brudd på artikkel 8b i CRPD som sier at vi er forpliktet til «å bekjempe stereotypier, fordommer og skadelig praksis knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, også de basert på kjønn og alder, på alle livets områder». Skal vi følge opp prinsippene i CRPD om likestilling, inkludering og deltakelse i samfunnet må vi først og fremst sikre likeverdige offentlige tjenester fri for antakelser og forventninger til kjønn som begrenser og fratar oss muligheter til likestilling, inkludering og deltakelse. 

Les hele rapporten “Kjønnsdelte hjelpemidler?” på likestillingssenteret.no.