Gutt som sitter i rullestol og bruker talemaskin (Foto: Tobii Dynavox)

Kartleggingsverktøy ved overganger

Morten Flatebø Barn og unge, Kommunikasjon

Tenk deg at du er ferdig med barneskolen og begynner på ungdomsskolen. Her oppdager du at ingen lenger forstår hva du sier eller vet hvordan de kan snakke med deg. Alle som kjenner til din alternative kommunikasjonsform er på barneskolen.

ASK-brukere er sårbare ved overganger til ny arena. Det er mange arenaskifter i løpet av livet og stadig opplever ASK-brukere at deres kommunikasjonsløsning ikke følges opp ved bytte fra en arena til en annen.

Skjemaet «Kartlegging av kommunikative forutsetninger og behov i personens miljø» bidrar til å samle informasjon om brukerens kommunikasjon og sikre videreføring av behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ved overganger. Målgruppen for skjemaet er personale som i sin hverdag møter personer med omfattende kommunikasjonsvansker.

Å kunne kommunisere med sine omgivelser er et grunnleggende behov for alle mennesker. Personer med omfattende kommunikasjonsvansker, er avhengig av omgivelsenes kunnskap om deres kommunikasjonsferdigheter, for å kunne forstå og bli forstått.

Omgivelsene opplever ofte at de med tiden har lært seg detaljene i personens fysiske omsorgsbehov. Men de vet ikke alltid om de tolker personen riktig. Dette skaper opplevelsen av utilstrekkelighet og noen ganger utrykker brukeren også tydelig frustrasjon.

Mange personer med kommunikasjonsvansker opplever at de tvinges til nyinnlæring ved overgang til ny arena som f.eks fra barnehage til skole, barneskole til ungdomsskole, ungdomsskole til videregående skole og fra hjem til kommunal bolig osv. Ofte skjer dette også ved bytte av personale.

Man tar ikke vare på det personen har lært seg gjennom årene, og man tvinger i stedet personen å lære seg den måten som det nye personalet mener er mest optimalt å kommunisere på.

På grunn av dette ble dette kartleggingsskjemaet laget. Skjemaet er tenkt brukt for å samle relevant informasjon rundt brukerens kommunikasjon.

Last ned skjemaet “Kartlegging av kommunikative forutsetninger og behov i personens miljø – til bruk ved overganger” (pdf).


Kartleggingsskjemaet er fritt oversatt, revidert og utvidet av regionalt ASK-nettverk i Helse Sør-Øst og ASK-teamet ved Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold med utgangspunkt i materialet “Hållbar kommunikation” utarbeidet av Grundsärsskolans resursteam i Malmö Stad.