Tolking

Personer som er døve, kan kommunisere med tegnspråk og munnavlesning og kan ha behov for tolking. Barn som er blitt døve før innlæring av språk, omtales som født døve. Døvblitte er personer som har mistet hørselen etter at talespråket er innlært.

Personer som er døve, døvblinde eller døvblitte, kan ha behov for tolking. Barn som er blitt døve før innlæring av språk, omtales som født døve. Døvblitte er personer som har mistet hørselen etter at talespråket er innlært. Tolking skal formidle samtalepartnernes budskap til hverandre. Dermed blir tolking mer enn oversettelse av ord og nonverbale uttrykk. Dypest sett skal tolking sikre retten til kommunikasjon og tolkebrukernes rett til menings- og ytringsfrihet.

Les mer om tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede på temasidene om tolking.