Tilrettelegge for hørselsvansker i skolen

Skolene skal være universelt utformet. Skoleeier har derfor et ansvar for å sørge for at lokalene er tilrettelagt. På skolen er det mange forskjellige lyttemiljø i løpet av dagen som krever ulik tilnærming og tilrettelegging. Felles for de ulike arenaene på skolen er at det kan være svært mye omgivelsesstøy som gjør det vanskelig å oppfatte tale for elever med nedsatt hørsel. Det fører til slitne elever, misforståelser eller at eleven rett og slett ikke får med seg det som blir sagt.

Fysisk tilrettelegging

Alle barn trenger gode lytteforhold for å høre.​ Det betyr at for barn må talen være mye høyere over støynivået enn det trenger å være for voksne.​ Det er derfor viktig å sørge for mest mulig ro i klassen for alle. Barn med nedsatt hørsel er ekstra avhengig av tilrettelegging av lydmiljøet på skolen for å kunne delta i aktiviteter og undervisning.​  

For å få tilfredsstillende lyd- og lytteforhold må etterklangstiden/akustikken i rommet være riktig. Den sier noe om hvor lang tid det tar før en lyd blir borte i et rom. En lang etterklangstid gir ubehagelige lytteforhold for alle. I god tid før skolestart er det viktig å sjekke om det må gjøres bygningsmessige endringer for at eleven skal ha et tilfredsstillende lyttemiljø. Les mer om akustikk og støy.

Det er ikke mye støy som skal til før en med nedsatt hørsel vil oppleve at det blir vanskelig å oppfatte tale. Lyder som barn som hører normalt, ikke opplever som forstyrrende, kan være det for barn med nedsatt hørsel. Derfor er det viktig at slike lyder reduseres til et minimum. Det må vurderes om det er behov for å redusere støy fra ventilasjonsanlegg eller fra prosjektor i klasserommet. Støydempende tiltak som bruk av gummiknotter/tennisballer under bord- og stolbein, og myke overflater på bord vil være med å redusere støyen ytterligere.

Viktig informasjon må gis skriftlig, for eksempel på tavla eller på ukeplanen så man er sikker på at alle får det med seg. 

Synssansen er ekstra viktig for barn med nedsatt hørsel med tanke på munnavlesning, tegnspråk og annen visuell informasjon. Det er derfor viktig med godt lys og å redusere visuell støy i rommet.

Mye av barns sosialisering foregår ute i friminuttene og noe undervisning kan foregå ute. Det er derfor viktig å vurdere bruken av uteområdene med tanke på støy fra blant annet trafikk. Det kan være støyskjerming vil være nødvendig for å bedre forholdene.

Tilrettelegging med hjelpemidler

Hvis eleven ikke har hørselsteknisk utstyr, skal det undersøkes om det er behov for det. Barn med nedsatt hørsel kan være helt avhengig av hørselstekniske hjelpemidler for å delta i aktiviteter og undervisning. Selv når de fysiske forholdene er godt tilrettelagt vil det kunne være nødvendig med lyttehjelpemidler. Her kan skolen melde saken til PPT om de trenger bistand.  

Det finnes ulike hørselsteknisk løsninger som kan benyttes.  

Den mest vanlige klasseromsløsningen består av trådløse mikrofoner, forsterker, ladere og høyttalere. Dette kalles et lydutjevningsanlegg. Det brukes gjerne to lærermikrofoner og et antall elevmikrofoner som deles av 2 og 2 elever. Alle blir hørt og mikrofonene gir god struktur da det er kun en om gangen som har ordet via mikrofonene. Høyttalerne kan også kobles opp for å sende annen audiolyd (for eksempel fra prosjektor) ved behov.

Nærfeltlyd kan også benyttes. Ved hjelp av en liten høyttaler på pulten til eleven overføres lyden fra mikrofonene til elevens nærlydområde. Når man flytter lyden nært eleven via mikrofon og høyttaler vil det oppleves som at avstand til den som snakker reduseres. ​

Ofte vil det også være nødvendig med direkte lyd til eleven med nedsatt hørsel. Det vil si at lyden som høres via høyttalerne også vil bli sendt via en egen overføring til elevens høreapparat eller CI. Da oppnås det bedre taleoppfattelse enn via høyttalere og lyd i rommet. Direktelyd kan benyttes via mikrofoner fra lydutjevningsanlegg, men også via egne enkeltstående mikrofoner til bruk i ulike lyttemiljøer.

Det er flere forhold som virker inn på valg av hjelpemidler og dette vurderes individuelt. Det kan være type høreapparat/CI, alder, grad av hørselsnedsettelse og andre faktorer. De forskjellige hjelpemiddelene kombineres ved behov.

Om eleven har fått fastmontert og/eller bærbart hørselsutstyr, er det viktig å gjøre seg kjent med det og bruke dette konsekvent – også ute om det er mulig. Det er viktig å bruke utstyret riktig og følge opp om det oppstår feil. Gode opplevelser med utstyret fra elevens side vil kunne føre til at det ikke velges bort i ungdomsårene.

Tilrettelegging på ulike rom/arenaer

Her finner du konkrete tips knyttet til ulike rom/arenaer på skolen:

Vi har laget en utskriftsvennlig plakat av de konkrete skoletipsene om hørsel som du kan laste ned. Heng den gjerne opp på veggen og bruk den som en huskeliste!

Det psykososiale miljøet

Barn med nedsatt hørsel kan oppleve mobbing, ensomhet og en følelse av å være annerledes. Barna lærer seg strategier for å oppfatte og kan dermed i noen settinger oppleves som at de hører bedre enn de gjør. Elever med nedsatt hørsel blir ofte slitene av å ​fylle inn alt de ikke klarer å høre i løpet av en skoledag. De kan gjentatte ganger i løpet av en dag misforstå eller svare feil noe som kan påvirke selvbildet og selvfølelsen.

Kommunikasjon er viktig for å kunne delta i fellesskapet. Dersom kommunikasjonene svikter vil eleven kunne oppleve det psykososiale miljøet som vanskelig. En liten stabil gruppe vil gi elever med nedsatt hørsel bedre muligheter til å bygge sosiale relasjoner og føle seg inkludert.

Skolen må være bevisst på å jobbe aktivt med holdningsskapende arbeid blant lærere og medelever. Det bør være et miljø hvor aksept for forskjellighet fremmes. Dette kan skolene vise ved at undervisningen er tilpasset alle elever og at det er en selvfølgelighet at alle elever skal få muligheten til å være med på det som skjer faglig og sosialt.

Skolen må ha regelmessig dialog med elev og foresatte om hvordan eleven har det på skolen og i fritiden, samt hvordan de tenker å tilrettelegge både undervisning og friminutt.

Om overganger

Det er viktig å legge planer i god tid for overgangene fra barnehage til skole og mellom grunnskole og videregående opplæring. Målet er at eleven med nedsatt hørsel får en god start i 1. klasse, med tilrettelagt akustikk og tekniske hjelpemidler. Det er nødvendig at skolene forstår at dette er like viktig for hver gang eleven bytter klasserom eller skole.  

Det er behov for et godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring for å få til et tilrettelagt og vellykket opplæringsløp for den enkelte elev. 

Barnehagen eller skolen tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral ved behov. I tillegg kan Statped i samråd med lokalt PPT bistå barnehage- og skoleeier.

Hvem gjør hva?

  • Utredning: Skolen melder hjelpemiddelbehovet til PPT/spesialpedagogen i kommunen som utreder. Statped og NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå ved behov.
  • Søknad: Skolen eller PPT/spesialpedagogen i kommunen søker om hjelpemidler. Foresatte underskriver søknaden frem til eleven er 18 år. Statped eller NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå.
  • Utprøving og vedtak: På hjelpemiddelsentralen kan du prøve ulike typer hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen gjør et vedtak.
  • Montering: Skolen og NAV Hjelpemiddelsentral samarbeider om montering av hjelpemidler i skolen. Det er ulik praksis i de forskjellige fylkene. Ta kontakt med din skole for å høre hvem som monterer.
  • Opplæring: NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for opplæring i teknisk bruk av hjelpemidlet. Kommunen har ansvar for opplæring i pedagogisk bruk av hjelpemidlet.
  • Oppfølging: Skolen har ansvar for å følge opp at hjelpemidlene blir tatt i bruk.
  • Reparasjoner og vedlikehold: Skolen melder til NAV Hjelpemiddelsentral ved behov.
  • Overganger: Skolen melder til NAV Hjelpemiddelsentral og til nytt installasjonssted. Ved overgang til videregående skole er det viktig at du som foresatt gir beskjed til NAV Hjelpemiddelsentral med en gang du vet hvilken skole eleven har kommet inn på.
Ansvarsoversikt hørsel - skole

Videoer om bruk og flytting av skoleanlegg

NAV Hjelpemiddelsentral har i samarbeid med leverandørene av de meste brukte lydutjevningsanlegg laget videoer som omhandler praktisk bruk og flytting av skoleanlegg.

Praktisk bruk og gjennomgang av Vestfold Audio skoleanlegg
Praktisk bruk og gjennom gjennomgang av Roger skoleanlegg
Flytting av bærbart direktelydanlegg (Rogeranlegg)
Montering og demontering av Audiolink lydutjevningsanlegg

Lenker