Tilrettelegge for hørselsvansker i høyere utdanning

Det er noe uklart i lovverket i hvor stod grad studiestedet har ansvar for individuell tilrettelegging. Dersom de har god universell tilrettelegging så vil det i mange tilfeller ikke være behov for individuell tilrettelegging. Det er viktig å avklare i god tid hvordan studiestedet har lagt til rette for personer med nedsatt hørsel, og vurdere om det er behov for mer tilrettelegging.

NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket studiestedet ligger skal kontaktes ved behov for individuell tilrettelegging og hjelpemidler.

Tilrettelegging på studiestedet

Mikrofonsystemer

Det er noen på studiestedet som har ansvar for mikrofonsystemene som er montert der. Det er lurt å ta kontakt med de for å høre om hvilke systemer som brukes og hvor de er montert.

Sjekk ut om auditoriene og klasserommene har mikrofonsystemer. Dersom det er der så skal det brukes hver gang. 

Dersom det bare er noen klasserom som har mikrofonsystemer, så kan man kontakte studiestedet og be om at det tas hensyn til dette ved valg av klasserom, slik at alle forelesninger holdes i rom med mikrofonsystem.

Gruppearbeid

Det er vanskelig med gruppearbeid i store felleslokaler. Sjekk mulighetene for å holde av grupperom slik at et rom kan være tilgjengelig ved behov for å unngå bakgrunnsstøy.

Forberedelser og notater

Det er lettere å oppfatte og lære når man kjenner tema. Derfor er det lurt å be om å få vite hva forelesningen skal handle om i forkant, så man kan gjøre seg litt kjent med tema. 

Det er utfordrende å både lytte til foreleser og ta notater. Avtal gjerne deling av notater med en studievenn. Det er også muligheter for å få en mentor på studiestedet. Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en medstudent for å gi deg ekstra bistand. Om mentor-ordningen til NAV.

Sosiale treffpunkter

Som student er det viktig å finne de sosiale treffpunktene. Sjekk ut hvor på studiestedet det er best å avtale treff, med tanke på bakgrunnsstøy. Finnes det en sofagruppe plassert i en stille krok? 

En kantine har gjerne mye støy og det kan derfor være nesten umulig å gjennomføre samtaler der når man har nedsatt hørsel. Det kan være lurt å kjøpe mat der, men be med studievenner til å sitte utenfor kantinens område for å spise. 

Det kan være lurt å sjekke ut hvilke restauranter og puber som har best lydforhold og hvilke plasseringer som er best med tanke på bakgrunnsstøy i lokalet. Restauranter med flere små rom er bedre enn en restaurant i et stort rom hvor det er høyt under taket.

Hjelpemidler

Det finnes ulike mikrofonsystemer som formidles via NAV Hjelpemiddelsentral.

Mikrofon til å henge på foreleser

Dersom det ikke er mikrofonsystem tilgjengelig i lokalet, kan man benytte en egen mikrofon som man kan henge på foreleser. Lyden sendes da trådløst rett til høreapparat og CI, eller via en egnet mottaker.

Mikrofoner til å benytte i gruppearbeid 

Det finnes ulike type mikrofoner til å benytte i gruppearbeid. Enten kan hver av deltakerne ha en mikrofon, eller det kan settes en bordmikrofon midt på bordet som fanger opp stemmen til den som snakker. Lyden sendes da trådløst rett til høreapparat og CI, eller via en egnet mottaker.

Mikrofon til sosiale sammenkomster

Det finnes ulike typer mikrofoner som kan brukes i sosiale sammenkomster. Det er forskjell på kommunikasjonsformen i formelle møter og sosiale lag. Det kan derfor være utfordrende å finne en løsning som fungerer godt når flere snakker samtidig. Det finnes mikrofoner som er retningsstyrt og som kan rettes mot den som snakker. Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral for bistand til å finne den som passer for deg.

Overføring av lyd fra mobil

Mange høreapparat kobles direkte til mobilen og overfører lyden trådløst. Dersom det ikke er mulig vil det ofte være tilgjengelig en egen enhet som fungerer som en handsfree. Lyden vil da sendes via denne enheten og trådløst til høreapparat eller CI som hører til.

Overføring av lyd fra PC

Noen høreapparat eller CI kan kobles direkte til PC for trådløs overføring av lyd. Dersom dette ikke er mulig eller fungerer godt nok så finnes det andre enheter som kan fungere som en mellomstasjon. Lyden vil da sendes via denne enheten og trådløst til høreapparat eller CI som hører til.

Praksis

Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral hvis det er behov for hjelpemidler for å kunne gjennomføre praksis eller for andre hjelpemidler som er aktuelle for din utdannelse.

Tegnspråktolk og skrivetolk

Tolk i høyere utdanning dekkes av folketrygden. NAV Tolketjeneste har ansvar for å motta, formidle og utføre tolkeoppdrag.  Tolking i høyere utdanning er krevende, og det er vanligvis to tolker til stede. Tolkene samarbeider og støtter hverandre for å kvalitetssikre tolkingen.  Mer om tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede.

Hvem gjør hva?

  • Utredning: Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket som studiestedet ditt tilhører. Hvis du har andre tilretteleggingsbehov, for eksempel grupperom, ta kontakt med tilretteleggingstjenesten på studiestedet.
  • Søknad: Du må selv søke om hjelpemidler. NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå deg.
  • Utprøving og vedtak: På hjelpemiddelsentralen kan du prøve ulike typer hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen gjør et vedtak.
  • Montering: NAV Hjelpemiddelsentral kan hjelpe deg med montering av hjelpemidlene ved behov.
  • Opplæring: NAV Hjelpemiddelsentral kan gi deg opplæring i bruken av hjelpemidlene.
  • Oppfølging: NAV Hjelpemiddelsentral følger opp de hjelpemidlene som er levert av dem. Ta kontakt med tilretteleggingstjenesten på studiestedet om du har andre oppfølgingsbehov.
  • Reparasjoner og vedlikehold: Ved behov for reparasjoner/vedlikehold, ta kontakt med de som har levert utstyret.
  • Overganger: Gi NAV Hjelpemiddelsentral beskjed ved overgang til nytt studiested. Ved overgang til arbeid; fortsett å bruke utstyret ditt. Har du andre hjelpemiddelbehov, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral. Sliter du med å komme i jobb kan ditt lokale NAV-kontor be om bistand fra NAV Hjelpemiddelsentral (arbeidsrettet veiledningstjeneste).
Ansvarsoversikt hørsel - høyere utdanning

Lenker