Tilrettelegge for hørselsvansker i barnehagen

Barnehager skal være universelt utformet. Barnehageeier har derfor et ansvar for å sørge for at lokalene er tilrettelagt. I løpet av en dag i barnehagen er barn innom mange forskjellige lyttemiljø som har ulik grad av støy som påvirker mulighetene for å oppfatte tale. Alle lyder som hindrer at barn med nedsatt hørsel i å oppfatte tale, regnes som støy. De ulike lyttemiljøene krever ulik tilnærming og tilrettelegging.

Fysisk tilrettelegging

Alle barn trenger gode lytteforhold for å høre.​ Det betyr at for barn må talen være mye høyere over støynivået enn det trenger å være for voksne.​ Det er derfor viktig å sørge for mest mulig ro for alle. Barn med nedsatt hørsel er ekstra avhengig av tilrettelegging av lydmiljøet for å kunne delta i aktiviteter.​ 

For å få tilfredsstillende lyd- og lytteforhold må etterklangstiden/akustikken i rommet være riktig. Den sier noe om hvor lang tid det tar før en lyd blir borte i et rom. En lang etterklangstid gir ubehagelige lytteforhold for alle. Les mer om akustikk og støy.

Det er ikke mye støy som skal til før en med nedsatt hørsel vil oppleve at det blir vanskelig å oppfatte tale. Lyder som barn som hører normalt, ikke opplever som forstyrrende, kan være det for barn med nedsatt hørsel. Derfor er det viktig at slike lyder reduseres til et minimum. Det bør benyttes lekekasser av materiale som demper støy, eller polstring i bunnen av lekekasser. Støydempende tiltak som bruk av gummiknotter/tennisballer under bord- og stolbein, og myke overflater på bord eller gulv hvor barn leker vil være med å redusere støyen ytterligere.

For ekstra skjerming fra støy for et barn med nedsatt hørsel vil det å benytte seg av deling i mindre grupper være et godt tiltak. Da kan ulike grupper benytte uteområdet og avdelingen til ulike tider, eller en gruppe kan ta i bruk rom som er fysisk atskilt fra avdelingen.

Synssansen er ekstra viktig for barn med nedsatt hørsel med tanke på munnavlesning, tegnspråk og annen visuell informasjon. Det er derfor viktig med godt lys og å redusere visuell støy i rommet.

Mye av barns lek og læring i barnehagen foregår ute. Det er derfor viktig å vurdere bruken av uteområdene med tanke på støy fra blant annet trafikk. Det kan være støyskjerming vil være nødvendig for å bedre forholdene.

Tilrettelegging via hjelpemidler

Barn med nedsatt hørsel kan ha behov for hørselsteknisk utstyr i lokalene de oppholder seg.

Det kan være en utfordring å benytte teknisk utstyr i alle de ulike situasjonene som oppstår i løpet av en barnehagedag. Så det viktigste er å alltid være en god samtalepartner.

Det er nødvendig å påkalle barnets oppmerksomhet ved å si navnet først og vente med å snakke til barnets oppmerksomhet er rettet mot den som snakker og man er nær barnet. Det er viktig at alle barn og voksne i gruppen vet at de må snakke én om gangen. Det beste er hvis man kan visualiser innholdet i det som sies ved å bruke mimikk, kroppsspråk og naturlige tegn.

I tillegg vil det kunne være behov for bruk av mikrofon i ulike situasjoner. 

I for eksempel samlingsstund vil man kunne benytte et bærbart høyttalersystem. Dette består gjerne av en mikrofon til den voksne og en til deling mellom barna, og en oppladbar bærbar høyttaler som kan flyttes. Å bruke mikrofoner bidrar til bedre talestruktur i en gruppe, bedre turtaking og kun en som snakker om gangen. Det fører til bedre lytteforhold for alle i gruppen. 

I noen tilfeller vil det være best med direktelyd. Det vil si at man kan benytte en mikrofon som sender lyden trådløst direkte til barnets høreapparat eller CI. Dette vil være i situasjoner hvor kanskje avstand eller støy vil gjøre det utfordrende å høre den som snakker. Direktelyd vil være med på å dempe bakgrunnsstøy og fremme taletydeligheten. 

Det er flere forhold som virker inn på valg av hjelpemidler og dette vurderes individuelt. Det kan være type høreapparat/CI, alder, grad av hørselsnedsettelse og andre faktorer. De forskjellige hjelpemiddelene kombineres ved behov.

Det psykososiale miljøet

Barnets egen opplevelse av mestring og i hvilken grad barnet opplever å høre til i et fellesskap er viktige faktorer for barnets trivsel og psykiske helse. Det er viktig at barn med nedsatt hørsel får den støtten som trengs for å oppleve trygghet og sosial tilhørighet, og for å kunne delta i lek i barnehagen. 

Barnehagen må arbeide med det psykososiale miljøet slik at aksept for forskjellighet fremmes.

Kommunikasjon er viktig for å kunne delta i fellesskapet. Dersom kommunikasjonene svikter vil eleven kunne oppleve det psykososiale miljøet som vanskelig. En liten stabil gruppe vil gi elever med nedsatt hørsel bedre muligheter til å bygge sosiale relasjoner og føle seg inkludert.

Om overganger

Det er viktig å legge planer i god tid for overgangen fra barnehage til skole. Skolen må få tid til å opparbeide seg kompetanse på konsekvensene av nedsatt hørsel, og hvordan de best kan tilrettelegge undervisningen. Målet er at barnet med nedsatt hørsel får en god start i 1. klasse, med tilrettelagt akustikk og tekniske hjelpemidler på plass. 

Barnehagen eller skolen tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral ved behov. I tillegg kan Statped i samråd med lokalt PPT bistå barnehage- og skoleeier.

Hvem gjør hva?

  • Utredning: Barnehagen melder hjelpemiddelbehovet til PPT/spesialpedagog i kommunen som utreder. Statped og NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå ved behov.
  • Søknad: Barnehagen eller PPT/spesialpedagog i kommunen søker om hjelpemidler. Foresatte underskriver søknaden. Statped eller NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå.
  • Utprøving og vedtak: På hjelpemiddelsentralen kan du prøve ulike typer hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen gjør et vedtak.
  • Montering: Barnehagen har ansvar for at hjelpemidlene blir montert. NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå ved behov.
  • Opplæring: NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for opplæring i teknisk bruk av hjelpemidlet. Kommunen har ansvar for opplæring i pedagogisk bruk av hjelpemidlet.
  • Oppfølging: Barnehagen har ansvar for å følge opp at hjelpemidlene blir tatt i bruk.
  • Reparasjoner og vedlikehold: Barnehagen melder til NAV Hjelpemiddelsentral ved behov.
  • Overganger: Barnehagen melder til NAV Hjelpemiddelsentral og til nytt installasjonssted (annen barnehage eller skole).
Ansvarsoversikt hørsel - barnehage

Lenker