Høreapparat og CI

Mange med nedsatt hørsel vil kunne nyttiggjøre seg høreapparat. I noen tilfeller kan høreapparat også være en hjelp selv ved svært store hørselstap. Cochlea Implantat (CI) kan også være aktuelt. For barn som er født døve er det i dag blitt mer og mer vanlig at man opererer inn CI.

Høreapparatet fanger opp lyden ved hjelp av en eller flere mikrofoner på apparatet, forsterker lyden og justerer for brukerens hørselstap. Lyden sendes inn i øregangen via en slange, eller via en miniatyrhøyttaler som ligger i øregangen. Det finnes en rekke forskjellige høreapparater på markedet, noen for små og middels hørselstap og andre for store hørselstap.

Valg av propper er avhengig av hørselstapet. Mange med lite hørselstap kan klare seg med et høreapparat med åpen propp og tynn slange til å føre lyden inn i øret. Når hørselstapet er større kan det være behov for en propp som helt eller delvis tetter øregangen og blir laget så den passer eksakt til brukerens øregang.

Hvilken kombinasjon av høreapparater og proppeløsning som er mest egnet, er avhengig av hørselstapet og brukerens behov og ønsker.

Dagens høreapparater inneholder små datamaskiner som behandler lyden og prøver å kompensere for hørselstapet på best mulig måte. Det er viktig at justeringen som gjøres av audiografen blir optimal, men etterjusteringer er ofte nødvendig.

Høreapparatene er utstyrt med forskjellige programmer/innstillinger for å få maksimal nytte av høreapparatene i forskjellige situasjoner. Noen ganger gjøres innstillingene automatisk, men noen kan også legges inn som manuelle innstillinger. Et eget program for støyfylte omgivelser eller et program for musikk, er to vanlige valg. For mange vil et eget teleslyngeprogram være helt nødvendig, spesielt ved store hørselstap. Dette kan også være aktuelt ved bruk av høreapparatet på jobb eller utdanning.

Hørselstesting og høreapparattilpasning gjøres av øre-nese-hals-leger, som er en del av spesialisthelsetjenesten. For å få gjort dette, ta kontakt med fastlegen og be om en henvisning til en spesialist for å sjekke hørselen. Det er viktig å få en konsultasjon hos en øre-nese-hals-lege for å avklare årsaken til hørselstapet.

Hvis et hørselstap kan avhjelpes med høreapparat, bistår audiografen eller øre-nese-hals-legen om å søke støtte til høreapparat fra folketrygden, som dekker et visst beløp for hvert høreapparat. Hvis det velges høreapparater som koster mer enn det folketrygden dekker, må det overskytende dekkes av bruker selv.