Akustikk og støy

Akustikk

Akustikk er enkelt forklart læren om lyd og hvordan lyden oppleves og oppfører seg i et rom.  

Etterklangstiden er et mål på hvor lang tid det tar for lyd i et rom å dempes. Lyd vil reflekteres mellom vegger, tak og gulv i rommet, men ved hver refleksjon vil noe av lyden absorberes i overflatene, slik at den etter tid ikke lenger vil være hørbar. Hvor lang tid det tar er avhengig av hvilke materialer lyden treffer når den reflekteres.

Støy

Støy defineres som uønsket lyd og kan deles inn i to kategorier; irriterende støy og skadelig støy. Hva som er definert som irriterende støy vil være individuelt, men i denne kategorien finner vi for eksempel støy fra ventilasjonsanlegg, tekniske installasjoner med vifter og lignende. Skadelig støy kan være høye impulslyder som overskrider et gitt lydnivå (f.eks. hammerslag eller spikerpistol), eller langvarig støy (f.eks. høy tale eller musikk)

Norsk Standard NS 8175:2012 inneholder krav til støy og etterklangstid. For skoler, barnehager, arbeidsbygninger, kantiner og restauranter, helsebygg o.l. er det spesifikke krav til etterklangstid.

Tilrettelegging av lydforholdene

Lydforholdene i omgivelsene er viktige i forhold til å oppfatte lyder. Det finnes muligheter for å tilrettelegge lydforholdene i hjemmet, på skolen eller arbeidsplassen.

Når det gjelder tilrettelegging av lydforholdene i hjemmet, på skolen eller arbeidsplassen, kan det være nyttig å dele akustikkbegrepet inn i

  • etterklangstiden i rommet 
  • støy fra eksterne lydkilder utenfor rommet/boligen (f.eks. trafikkstøy og lekeplass)
  • støy fra utstyr og personer i rommet (f.eks. ventilasjonsanlegg og teknisk utstyr)

Etterklangstiden i rommet

Enkle grep for å unngå lang etterklangstid i rommet er å bryte opp harde, flate overflater med strukturer eller materialer som “spiser opp” lyden. Det kan for eksempel være bokhyller eller spaltepanel som sprer lyden slik at refleksjoner ikke blir kastet rett tilbake. 

Lydabsorbenter

Man kan montere absorbentplater i taket som skaper et hulrom på 250 mm mellom selve taket og absorbentplatene. Den lavfrekvente støyen legger seg i mellomrommet og reflekteres ikke ut i rommet igjen. Det er viktig at hulrommet bak absorbenten blir helt tett slik at den lavfrekvente lyden forblir der inne. Mer om lydabsorbenter.

Spaltepanel

Bruk av spaltepanel/diffusjoner på vegg kan også være en god løsning. Spaltepanelet tar vare på konsonantene, men energien i de lavfrekvente lydbølgene blir betydelig redusert i styrke ved at den blir samlet opp i hulrommet bak panelelet.

Gardiner

For å ta bort to harde flater mot hverandre, for eksempel vegg og glassvegg, kan man henge opp tykke gardiner som dekker hele flaten tett i tett foran glassveggen inn mot fellesarealet for å oppnå diffusjonsresultat. Gardiner som brukes på denne måten, må imidlertid ha en viss tykkelse for at de skal ha noe effekt.

Myke materialer

Der hvor det er mulig, bør stoffmøbler, tennisballer eller filtknotter under stolbein og myke leker velges. En voksduk under tallerkenene og koppene på bordet, filtknotter som demper skapdører fra å smelle igjen, gir også et bedre lydmiljø. Mykt stoff i bunnen av bokser som brukes til å samle blyanter og farger i, en kurv kledd med stoff på innsiden framfor en hard plastikk kasse man har klosser og gjenstander i, hjelper også for å få fjernet og redusert noen av støykildene i rommet.  Bokhyller kan fungere som støyabsorbenter. En bokhylle bør være åpen og det bør plasseres bøker i den. I barnehagene vil dette også kunne være et godt hjelpemiddel. Den lavfrekvente støyen må man i utgangspunktet få dempet gjennom absorbenter og tiltak i taket. Sofaer i myke materialer kan også hjelpe til noe med å absorbere støyen.

Støy fra eksterne lydkilder utenfor rommet/boligen

Vinduer  

For å hindre at støy trenger inn utenfra bør en først se på gummilistene rundt vinduene. Er disse gamle og bør skiftes? Bør vinduene skiftes ut med nye med bedre isolerende glass? Er det mulig å sette opp støyskjermer for trafikken? Kan lufting skje på andre tidspunkt enn når det er barn og kanskje gymnastikkaktiviterer utenfor rommet?  

Dører  

Hvordan er tetningslista rundt døra? Har døra dørterskel, eller er det åpning under den? Det hjelper lite med dyre dører hvis dørterskelen er borte, og det er åpning under selve døra. Støyen vil da forplante seg mellom rommene gjennom åpningen under døra. I noen tilfeller må døra skiftes fordi den rett og slett slipper for mye lyd gjennom selv om den er lukket. I andre tilfeller har man skyvedører som «lekker» lyd.  

Støy fra utstyr og personer i rommet

Plassering 

Det er viktig å tenke på hvor man plasserer den enkelte elev eller seg selv som underviser når man har store grupper av elever i et amfi, har elever med spesielle behov eller har elever som strever med å holde konsentrasjonen oppe av ulike grunner. 

Maskinstøy  

I videregående opplæring bør man se på hvordan maskiner som skaper støy, enten kan plasseres i eget rom eller få støyskjerming rundt seg. Mange videregående skoler kan med fordel bli enda flinkere til å bevisstgjøre elevene på bruk av hørselsvern. 

Mange skoler og barnehager har ventilasjonsanlegg hvor enten aggregatet er feil montert direkte til vegg, uten dempning direkte på gulv, eller har anlegget med for få lydfeller (en slags boks) i rørsystemet som kan dempe lyden fra vifta i ventilasjonsanlegget.

Relaterte artikler

Lenker