Smilende jente med langt brunt hår som rekker opp hånden i klasserommet (foto: colourbox.com)

Hør etter!

Morten Flatebø Barn og unge, Hørsel

Prosjektet “Hør etter!” viser at tidlig innsats, oppfølging og samhandling for elever med hørselsutfordringer lønner seg. Spesielt for elevene, foreldre, nærpersoner, lærere og fagpersoner, men også for å bedre interne arbeidsprosesser og skape en god arbeidsplass.

Av Inger Lise Neef og Line Bjørnerud ved NAV Hjelpemiddelsentral Nordland  

Tverretatlig samarbeid og ansvarsavklaring er viktig

Barn med hørselsvansker i skolen har behov for tilrettelegging. Det er flere personer og instanser som skal samhandle i slike saker og disse har ulike roller, rutiner og ansvarsområder. Det kan oppleves krevende for elever, foreldre og fagpersoner å finne ut hvem som gjør hva og når. Ved overganger, når elever skal begynne på ny skole som for eksempel fra ungdomsskole til videregående skole, kan dette oppleves ekstra utfordrende. Det ønsket NAV Hjelpemiddelsentral Nordland å gjøre noe med.

Gjennom prosjektet «Hør etter!» har NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, i samarbeid med Bodin videregående, Sortland ungdomsskole, Statped Nord og Hørselssentralen ved Nordlandssykehuset arbeidet med å sette tilrettelegging for barn med hørselsutfordringer i system.

Hvordan sikre tidlig innsats, oppfølging og samhandling?

Gjennom prosjektet har de laget informasjonsmateriell, holdt kurs, endret rutiner og partene har samhandlet på nye måter.

Informasjon er nødvendig

Prosjektet tok flere grep for å informere til aktuelle virksomheter og direkte til elever, foreldre, nærpersoner og ansatte på skoler. De utarbeidet

 • felles informasjonsbrosjyre fra NAV, Statped og Nordlandssykehuset til skolens ansatte, elever og nærpersoner
 • melding fra Hørselssentralen ved Nordlandssykehuset til barnehager og skoler når et barn har fått høreapparat. Skjemaet gir konkret informasjon om høreapparatet, tilleggsutstyr og informasjon om hva NAV Hjelpemiddelsentral gjør i slike saker og råd om tilrettelegging og hjelpemidler.
 • informasjon til kommuner, skoler og samarbeidspartnere gjennom nyhetsbrev og på hjelpemiddelsentralens nettsider
 • informasjon til kommuner og fylkeskommunen i Nordland med fokus på
  • hvorfor det er viktig med tilrettelegging for barn med hørselsutfordringer
  • hva dette innebærer
  • hva NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå med
  • hva som er fylkeskommunens og kommunens ansvar for at dette blir i vare tatt på systemnivå
  • hvilken måte dette bidrar til universell tilrettelegging til beste for alle lærere og elever
Forsiden til brosjyre om tilrettelegging for barn og unge med hørselsvansker i barnehage og skole
Forsiden til fellesbrosjyren
Melding til barnehage/skole om høreapparater tildelt til barn
Melding til barnehage/skole

Kompetanse og kunnskapsformidling

Prosjektet ønsket å sette søkelys på kompetansedeling og øke kunnskap om tilrettelegging og hjelpemidler for elever med hørselsutfordringer til samarbeidspersoner. NAV Hjelpemiddelsentral Nordland utarbeidet derfor

 • kurs i samarbeid med Statped Nord og Hørselssentralen ved Nordlandssykehuset for lærere, tilretteleggingsansvarlige og PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)
 • skreddersydde kurs til elevens nærpersoner (lærere, PPT og hørselskontakter).

Kursene ble gjennomført både fysisk og digitalt.

Å prioritere kunnskapsformidling har ført til tettere samarbeid mellom instansene, økt kunnskap hos lærerne og bedre oppfølging av enkeltelever.

Bedre interne rutiner

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland har endret og forbedret interne rutiner. Blant annet sender de nå alltid informasjon til skoler i Nordland etter at en elev har søkt om hjelpemidler og tilrettelegging, eller ved overgang til ny skole, med informasjon om

 • elevens tilretteleggingsbehov og hjelpemidlene
 • hvem som har ansvar for hva (montering, akustikkmålinger, nedmontering, pedagogisk og teknisk oppfølging o.l.)
 • avklarte digitale og fysiske møtepunkter fremover

Dette skaper bedre oversikt i enkeltsaker og planlegging av reiser til skoler i et langt fylke. Det har ført til bedre kvalitet for elevene, nærpersoner og fagpersoner. Elevens nærpersoner får nødvendig og hensiktsmessig informasjon og kunnskap. I tillegg blir skolen rustet til å styrke elevens overganger i skolesammenheng og arbeidsliv.

Digital samhandling

NAV Hjelpemiddelsentral har erfart at digital samhandling medfører mindre reisevirksomhet, gir økt tilgjengelighet og raskere saksgang. Tilbakemeldingene fra lærere og nærpersoner viser at når møter gjennomføres digitalt blir møtemulighetene med NAV Hjelpemiddelsentral større, bedre tilpasset arbeidshverdagen samt at flere nærpersoner har mulighet til å delta.

Når samhandling skjer på skolens premisser tar skole og nærpersoner tidligere del i ansvaret for tilretteleggingen for eleven, som å håndtere og ta i bruk hørselstekniske hjelpemidler.