To smilende unge kvinnelige studenter som er ute og går (foto: colourbox.com)

Hjelpemidler for personer med taleflytvansker

Morten Flatebø Kommunikasjon

Flere kan ha behov for et taleflythjelpemiddel. Taleflyten kan blant annet påvirkes av løpsk tale og stamming.

Løpsk tale

Noen personer opplever at talen går altfor raskt og at man snakker usammenhengende. Den raske og ujevne måten personer med løpsk tale snakker på, kan gjøre at de blir både misforstått og undervurdert. De kan oppleve tap av kontroll i kommunikasjon og samspill med andre. Personer med løpsk tale går gjerne gjennom et helt utdanningsløp eller arbeidsliv uten at vansken blir oppdaget. Fordi vansken ofte er ukjent, vil personer med løpsk tale heller ikke selv være klar over årsaken til utfordringene de har.

Stamming

Stamming innebærer at talen blir avbrutt av ufrivillige gjentakelser og forlengelser av lyder og ord, samt stille pauser (blokkeringer), som kan oppleves som at ord setter seg fast i brystet, halsen eller munnen. Slike talebrudd kan komme uventet og kan oppleves som at en mister kontroll over talen sin.

Hva er taleflythjelpemidler?

Med hjelpemidler for taleflytvansker, menes i denne sammenhengen apparater med AAF-teknologi. AAF står for “altered auditory feedback”.

Teknologien involverer DAF (delayed auditory feedback) og FAF (frequency altered feedback):

  • DAF består i at man mottar sin egen stemme tilbake i øret som et ekko, med varierende grad av forsinkelse.
  • FAF består i at tilbakemeldingen man mottar auditivt, har endret frekvens. Dette oppfattes i praksis som å høre sin egen stemme returnert som lysere eller mørkere.

DAF og FAF kan brukes hver for seg, eller i kombinasjon.

Hjelpemidlet som er aktuelt i Norge i dag heter SpeechEasy og leveres av firmaet AurisMed. Teknologien finnes også i ulike apper som kan lastes ned til mobiltelefoner. Disse appene kan benyttes i utprøving av teknologien, men fungerer per i dag ikke optimalt som hjelpemiddel.

For personer som stammer kan hjelpemidler med AAF bidra til flytende tale. Det er flere grunner til dette. Hjelpemidlet kan skape en illusjon av å snakke i kor, noe som for mange som stammer ser ut til å være flytskapende. Effekten gjelder bare for de situasjonene apparatet er på. Det er ikke funnet overføringsverdi til situasjoner uten apparatet. 

Noen som stammer rapporterer også at AAF hjelper dem til å bruke flytskapende teknikker. Det vil si at forsinkelsen fungerer som en påminner, men også som en støtte til å gjennomføre de ulike teknikkene eller til å sette ned tempo, noe som også skaper flyt i de aller fleste tilfeller. 

For noen som opplever reduksjon i hørbar stamming på grunn av apparatet er ikke dette nødvendigvis nok til å redusere unngåelse og negative følelser rundt kommunikasjon. Det kan likevel være et godt utgangspunkt til å jobbe strukturert med dette i samarbeid med en logoped. Noen vil også kunne oppleve at stammingen oppleves lettere uten at effekten er hørbar for andre utenforstående. For personer med løpsk tale kan hjelpemidlet gjøre at tempo på talen senkes. Det vil også kunne være en påminner og en støtte til “selvovervåking”, det vil si å overvåke og kontrollere sin egen tale, noe som gir tydeligere og saktere tale.

Kartlegging og veien videre

Taleflytvansker utredes og behandles som oftest av logopeder. Etter en kartlegging hos kommunal logoped, kan man søke om taleflythjelpemidler. Resultatet av kartleggingen er veldig avhengig av situasjonen hjelpemidlet prøves ut i. Taleflythjelpemidlene vil kunne avhjelpe i ulike situasjoner som oppleves som vanskelige i hverdagen.

Det kan være viktig å komme tidlig i gang med hjelpemidlet for å unngå situasjoner som kan hemme taleflyten ytterligere fremover i tid. Behovet for oppfølging av kommunal logoped i oppstartsfasen av hjelpemidlet vil være nødvendig for mange. Derfor bør en avtale noen ekstra timer med logoped etter utlevert hjelpemiddel.

I noen kommunikasjonssituasjoner i dagliglivet vil det oppleves svært støyende å ha på apparatet. Det kan være steder med mye bakgrunnsstøy, eller der mange snakker samtidig. Mange vil kunne ha utbytte av å diskutere andre måter å oppnå kontrollert flyt i disse situasjonene med en logoped.

Mer informasjon