To smilende gutter som ser på en smarttelefon (Foto: colourbox.com)

Hjelpemidler for personer med språkforstyrrelser

Hilde Fresjarå Barn og unge, Dagligliv og fritid, Lese- og skrivestøtte

I artikkelen blir utfordringer ved å ha språkforstyrrelser beskrevet og artikkelforfatterne kommer med konkrete tips til lesestøtte, skrivestøtte og hjelpemidler for personer med språkforstyrrelser.

Av Kirsten M. Bjerkan ved Statped, Gitte N. Gjersdal ved Oslo Voksenopplæring, Nydalen og Hilde Fresjarå ved Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Hva er språkforstyrrelser?

Språkforstyrrelser (tidligere språkvansker) kan ha ulike årsaker og fremstå på ulike måter. Hos personer med generelle lærevansker eller utviklingshemming vil ofte språkforstyrrelser være en del av bildet. Språkforstyrrelser kan også opptre alene, og være den primære vansken hos personer som har kognitive evner innenfor normalområdet og som ikke har noen andre kjente utviklingsmessige forstyrrelser.

For en gjennomgang av hva språkforstyrrelser er, se Rygvold, A.-L. og M. Klem (2016): Spesifikke språkvansker – en begrepsavklaring. Norsk tidsskrift for logopedi 1 (18-22). Se også språkløyper om språkvansker:

Utfordring for brukerne

Språkforståelse

Språkforståelsen, altså evnen til å forstå språket man hører rundt seg, påvirker dagliglivet i stor grad, helt fra den tidlige sosialiseringen via læring på skolen og til arbeidsliv og privatliv som voksen. Babyer begynner tidlig å legge merke til at det å lage lyd har en kommunikativ funksjon. Fra begynnelsen forstår de ikke hele innholdet i det som blir sagt til dem, men de forstår intonasjonen og toneleiet, og skjønner om det er noe morsomt som skal få dem til å le eller om det er noe beroligende. Etter hvert begynner de å forstå innholdet i ord og setninger. Tilegnelsen av språkforståelse skjer gradvis. Tempoet er høyest i de tidlige barneårene, men språkforståelsen fortsetter å utvikle seg også i voksen alder, ved at man lærer nye ord eller får en dypere forståelse for ord man kjenner litt.

Begrepsforståelse

Begrep kan defineres som det abstrakte innholdet knyttet til en språklig term, ord (Wikipedia). Personer som strever med begrepsforståelse vil ha problemer med å få med seg mye av det som blir sagt. Det er som regel ikke slik at de mangler begrepsforståelse, men heller slik at forståelsen er grunn. De kan ha hørt frasen “følge med” og vet at det på et eller annet vis er knyttet til oppførsel, men de vet ikke hva det egentlig betyr eller hva det er de skal gjøre for å følge med. De mangler en dyp forståelse for begrepet. Barn og unge med forståelsesvansker plukker ikke opp betydningen av ord intuitivt slik som andre gjør. I mange tilfeller må de bli forklart og vist eksplisitt for å forstå.

Grammatisk forståelse

Språk består ikke av ord alene. For å forstå hva andre mennesker uttrykker, må man også forstå at rekkefølgen ordene står i og hvordan de er bøyd har en betydning. Følgende setninger betyr ikke det samme selv om det er de samme ordene i alle setningene: “Fra fjellet hørte Lukas braket“, “Braket fra fjellet hørte Lukas” og “Hørte Lukas braket fra fjellet?” Grammatikken i språket forteller oss hvordan setninger er bygget opp, og den forteller også hvordan ord er bygget opp, f.eks. at det er forskjell på ordene ung og yngre, bok og bøker og hoppe og hoppet. For å forstå et språk er det like viktig å ha god grammatisk forståelse som å ha en god begrepsforståelse.

Personer som strever med grammatisk forståelse, vil streve ekstra mye hvis setningene blir lange og/ eller komplekse. Det vil være lettere for dem å forstå beskjeder som blir gitt i kronologisk rekkefølge, som “Nå skal du først ta opp matteboken og gjøre oppgavene på side 4 og deretter skal du gjøre oppgavene på dette arket” enn hvis de begynner med den siste beskjeden: “Før du gjør oppgavene på dette arket, skal du ta opp matteboken og gjøre oppgavene på side 4“.

Språklydsvansker

Språklydsvansker vil si vansker med å uttale ord og setninger likt som det som er forventet ut fra alder og dialekt. Vansken kan opptre helt isolert, eller den kan være en del av en større vanske, som CP eller generelle lærevansker. Vansken kan være motorisk, i alvorlig grad som ved CP eller andre typer dysartri, eller i mindre alvorlig grad f eks når et barn ikke får til å uttale /r/ eller /s/. Vansken kan også være fonologisk, det vil si at personen strever med å beherske lydsystemet i språket. De som har en fonologisk vanske kan ofte uttale alle enkeltlyder i språket riktig, men de får dem ikke på riktig plass i ord. Noen kan f eks si <topp> for kopp men uttale bake riktig. De får til å si /k/, men bruker den ikke først i ord.

De som har språklydsvansker, spesielt fonologiske vansker som varer lenger enn 5-årsalderen, vil ofte også få vansker med lese- og skriveinnlæringen. Blant annet derfor er det viktig at disse barna får hjelp av logoped tidlig, og at de jobber med fonologisk bevissthet og med å få det fonologiske systemet på plass.

Tilleggsvansker

Manger personer med språkforstyrrelser har også tilleggsvansker. Dette kan f eks være atferdsvansker, emosjonelle vansker, sosiale vansker og lese- og skrivevansker.

Det er viktig å påpeke at mange barn har flere diagnoser. For eksempel språkforstyrrelser og dysleksi og språkforstyrrelser og ADHD.

Språkforstyrrelser og lese- og skrivevansker

Lese- og skrivevansker kan være av ulik form og ulik grad. Dysleksi er en spesifikk vanske med de tekniske sidene ved lesing og skriving, altså med å lære bokstavene, og trekke dem sammen til ord og å klare å skrive ord. Eldre barn med dysleksi har ofte vansker med å lese raskt og uanstrengt og med å stave ord riktig.

Men det er ikke bare de med dysleksi som har lese- og skrivevansker. Personer med språkforstyrrelser (eller med generelle lærevansker) har også ofte skriftspråklige vansker. De kan ha både de samme vanskene som personer med dysleksi har med de tekniske sidene av lesing og skriving, men de kan også ha vansker med leseforståelse. Leseforståelse henger ikke nødvendigvis sammen med avkodingsferdighetene. De med dysleksi kan ha en svært god språkforståelse, mens personer med språkforstyrrelser ofte vil ha store problemer med å forstå det de leser selv om de teknisk leser helt flytende.

Sosiale vansker

Sosiale vansker kan være en følgevanske av språkforståelsesvansker. En studie fra Lesesenteret i Stavanger har vist at 70% av barn mellom to og et halvt og tre år med typisk språkutvikling er aktive i lek med jevnaldrende, mens dette er tilfellet for bare 11% av de språksvake barna. Det gjør at barna som i utgangspunktet utvikler språk langsommere, også får færre språklige og sosiale erfaringer og færre anledninger til å øve seg på å forstå og bruke språket. Barn med et svakt språk så tidlig har ikke nødvendigvis språkforstyrrelser, de kan være litt forsinket eller de kan ha helt andre primærvansker enn språk, men uansett årsak er det viktig at disse barna blir fanget opp og får hjelp tidlig.

Mange barn med språkforstyrrelser kan klare seg greit sosialt i barnehagen og de første årene på skolen når leken fortsatt primært er fysisk, men kan falle gradvis utenfor. De andre barna snakker fort, bruker vanskelige ord og lange setninger, og de skifter samtaleemne uten forvarsel. Det er ikke lett å henge med når man trenger ekstra tid til å prosessere det som blir sagt. Noen barn og unge med språkforstyrrelser trekker seg bort fordi det blir for anstrengende å prøve å henge med. Andre blir ekskludert av gruppen fordi de ikke henger med.

Hjelpemidler til personer med språkforstyrrelser

Mange barn og unge med språkforstyrrelser har behov for tilrettelegging i hverdagen/undervisningen. Mange vil ha behov for egen individuell opplæringsplan (IOP) etter sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det er viktig med en helhetlig forståelse og innsats på flere områder. Teknologi vil ikke være løsningen på alt, men kan bidra som en viktig støtte. NAV og Statped har nettsider som gir informasjon om hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelser som for eksempel språkforstyrrelser. Hjelpemiddeldatabasen.no viser produkter som kan være aktuelle som hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. Appbiblioteket.no er en oversikt over apper til smarttelefon og nettbrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Appbiblioteket eies og driftes av NAV og utveksler innhold med Statped.no.

I oversikten over hjelpemidler nedenfor, gir vi eksempler på aktuelle hjelpemidler for personer med språkvansker. Dette er kun eksempler og vil ikke passe alle. Hvis du trenger mer veiledning om aktuelle hjelpemidler, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke.

Visuell støtte

Det visuelle er en styrkeside hos de fleste av oss, det er enklere å huske det en kan se. For personer med språkforstyrrelser kan visuell støtte være helt nødvendig for eksempel i en læringssituasjon. For personer med språkforstyrrelser kan visuell støtte gjøre det enklere å huske og forstå det som blir formidlet. Det er en viktig støtte når formidling skjer visuelt. Visuell støtte kan være i form av konkreter, tegninger, bilder, video og grafiske symboler. Bruk av teknologi kan sies å være visuelt på mange måter. Vi vil komme med noen eksempler på hvordan teknologien kan brukes som en støtte for personer med språkforstyrrelser. Det er utviklet programvare, apper og andre hjelpemidler som kan benyttes for å utvikle og organisere slikt materiell. Mange kan ha nytte av visuell støtte i forbindelse med hjelpemidler som beskrives i fortsettelsen.

Dagtavler og handlingsrekker

Bilder og grafiske tegn (symboler) kan benyttes for å lage dagtavler, timeplaner og andre oversikter over hva som skal skje i løpet av en dag eller en arbeidsøkt. Dette kan bidra til å gi en god oversikt og struktur. Det kan være bilder som skrives ut og festes til en tavle, eller elektroniske kalendre med bilder, tekst, og video. Apper til smarttelefon og smartklokker kan også være til hjelp for enkelte.

Eksempler:

Bilder, snakketavler og kommunikasjonshjelpemidler

Noen kan også få hjelp av bilder og grafiske tegn i en snakketavle som understøtter kommunikasjonen. For personer med store kommunikasjonsvansker kan kommunikasjonsbøker eller elektroniske talemaskiner eller apper være til hjelp. Hjelpemiddeldatabasen og Appbiblioteket gir flere eksempler på slike hjelpemidler.

Eksempler:

Det finnes også programvare som gir støtte med grafiske tegn etter hvert som man skriver tekst på en datamaskin eller et nettbrett. Dette kan være en hjelp for personer som har forståelsesvansker.

Eksempler:

Noen nettsteder har grafiske tegn som lesestøtte for de som strever med leseforståelse. Et eksempel på det er læremiddelportalen Elevkanalen. Den lettleste avisen Klar Tale har også denne muligheten. Velg innstillinger (blått skilt med hvit mann) – forklar ord med symboler. Da kan du holde pekeren over et ord og få opp bilde av ordet.

Det finnes også nettsteder som kan benyttes for å laste ned bilder og grafiske tegn som er gratis å bruke, og kan brukes i andre programmer eller skrives ut.

Eksempler:

Programvare og apper som gir visuell støtte

Det er utviklet en rekke programvare og apper som gir visuell støtte for personer som trenger hjelp til å organisere ideer og tanker, for eksempel i et digitalt tankekart eller en elektronisk bok. Å lage tegneserier eller film kan være en annen måte å bruke visuell støtte på, for eksempel i skolearbeid.

Eksempler:

Flere av disse appene finnes også som nettversjoner og kan benyttes uavhengig av operativsystem og plattform.

Som tidligere nevnt kan lese- og skrivevansker av og til være en følge av språkforstyrrelser. Statped.no og Appbiblioteket.no har samlet informasjon om bruk av teknologi for de som har lese- og skrivevansker.

Lese- og skrivestøtte

Lese- og skrivevansker er en vanlig følgevanske til språkforstyrrelser. Teknologien gir oss mange muligheter for lese- og skrivestøtte. Dette kan være gjennom diktering, syntetisk tale/opplest tekst, utvidet stavekontroll og gjøre tekst tilgjengelig. Vi vil vise noen eksempler på dette nedenfor. Vi minner om at mange personer med språkforstyrrelser strever spesielt med å forstå. I lesing kan dette vise seg som gode avkodere men med lite forståelse for innhold.

Talesyntese

Å få tekst opplest er en god støtte for mange. Dette kan brukes på ferdige tekster og på tekst som produseres selv (lytte til egen tekst). Apples produkter (Mac, iPad og iPhone) har innebygget talesyntese i sitt operativsystem. Dette gjelder også smarttelefoner og nettbrett med Android. I Office 365 (for eksempel OneNote og Word) kalles det engasjerende leser. Les mer om talesyntese på statped.no.

Det finnes programvare og apper som tar bilde av en tekst/skanner tekst (for eksempel i en bok) og leser opp med norsk talesyntese eller på et annet språk. Når teksten er skannet er det også mulig å redigere den i for eksempel Word, OneNote og IntoWords.

Eksempler:

Diktering og talegjenkjenning

Mange som strever med skriving vil ha god støtte i å diktere. Du snakker til datamaskinen/nettbrettet/smarttelefonen og så blir det gjort om til skrevet tekst. Les mer om diktering på ulike plattformer på statped.no.

Talegjenkjenning kan også brukes til å styre en datamaskin eller et program. iOS og Android har muligheter for talegjenkjenning i sitt operativsystem.

Eksempler:

Autokorrektur og ordprediksjon

For de som trenger skrivestøtte, finnes det mange funksjoner i digitale verktøy som er nyttige. Det kan være autokorrektur (programmet retter opp feil) eller ordprediksjon (programmet gjetter hva du vil skrive).

Noen av disse funksjonene finnes allerede i ulike operativsystemer. Noen som strever med skriving, har behov for mer støtte og da kan utvidet stavekontroll anbefales.

Eksempler:

Les mer om skrivestøtte på ulike plattformer på statped.no.

Lyd på tastaturet

Å få lyd på tastaturet vil være en god støtte for mange som strever som språket og skriving. Når du skriver vil eleven/personen få en umiddelbar tilbakemelding på det som er skrevet. Dette kan være på bokstav-, ord- eller setningsnivå etter behovet for den som skriver. Dette kan gjøres ved innstillinger på de ulike appene/programvaren.

Det er utviklet flere programmer og apper som gir denne muligheten:

Lydbøker og digitale bøker

For elever med språkforstyrrelser kan digitale lærebøker i tillegg til eller i stedet for papirboken være en god støtte. En digital lærebok gir bedre muligheter for tilpasning og tilrettelegging. Her kan en for eksempel legge inn lydfiler, streke under (eller ut), få teksten opplest og enkelte digitale bøker har video.

For de som er i skole og utdanning er det mulig å skaffe lærebøker som lydbok. Statped skolelydbok låner ut tilrettelagte lærebøker på lyd. Bøkene er for elever fra 1. til 13. trinn som av ulike grunner strever med å lese.

For studenter i høyere utdanning er det Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) som gir tilbud om lydbøker.

Læringsressurser

Forlag og andre læremiddelutviklere utvikler digitale læremidler med lyd, bilde og video som kan være til hjelp i læringsarbeidet for elever med språkforstyrrelser.

Eksempler:

Lenker

Her kan du finner mer informasjon om språkforstyrrelser og hjelpemidler: