Logoen til NOMO - et verktøy til å måle nytte av forflytningshjelpemidler

Et verktøy til å måle nytte av forflytningshjelpemidler

Morten Flatebø Bevegelse, Verktøy

Nordic Mobility Related Outcome Evaluation of Assistive Device Intervention (NOMO 1.0) er et evalueringsverktøy for å måle nytten ved bruk av forflytningshjelpemidler. Det kan brukes i oppfølgingen av enkeltbrukere, men også i evaluering av grupper av hjelpemiddelbrukere. Verktøyet krever ingen spesiell utdannelse, men det er en fordel at intervjueren er vant til å foreta intervjuer.

NOMO 1.0 inneholder spørsmål til intervju av personen i det han/hun har behov for et forflytningshjelpemiddel. Spørsmålene handler om aktivitetsrelatert deltakelse og er tuftet på ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse, utarbeidet av WHO). Hjelpemidlet blir så tatt i bruk, og etter 4-6 måneder stilles spørsmålene på nytt. Forskjellen mellom første- og annen gangsintervjuene gir et uttrykk for nytte av hjelpemidlene.

Verktøyet er utviklet i samarbeid med deltakere fra hjelpemiddelorganisasjonene i alle de fem nordiske landene. Lunds Universitet i Sverige har hatt det faglige ansvaret for utviklingen av NOMO 1.0. Det er dermed et felles nordisk verktøy på fem språk tilpasset de fem kulturer. NOMO 1.0 vil derfor også kunne benyttes til sammenligning av hjelpemiddelformidlingssystemer, gjennomføring av felles nordiske prosjekter etc.

Last ned verktøyet