Vilkår 2 – krav om ordinært lønnet arbeid

Knyttet til vilkåret om ordinært lønnet arbeid gjelder følgende:

  • Det er ikke krav til at man er ansatt i 100 % stilling. Det er mulig å ha redusert stilling, eventuelt kombinert med en gradert uføretrygd.
  • Det stilles ikke krav til varigheten av stillingen. Funksjonsassistanse kan være aktuelt også ved vikariater og midlertidige stillinger, slik som prosjektstillinger, sommerjobber, ekstrajobber og lignende.
  • Lærlinger og lærekandidater som er ansatt i lærebedrift,  regnes for å være i ordinært lønnet arbeid så lenge arbeidskontrakten varer.
  • Det samme gjelder personer som er i ordinært arbeid med lønnstilskudd fra NAV.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan omfattes av ordningen.

Er du jobbsøker som fyller vilkårene for å få funksjonsassistanse, kan du få et forhåndsvedtak. Dette kan være nyttig overfor potensielle arbeidsgivere, for å vise at du vil få funksjonsassistanse dersom det er behov for dette i arbeidssituasjonen.

Følgende grupper er ikke omfattet av ordningen:

  • Studenter
  • Personer som er i arbeidspraksis