Vilkår 1 – funksjonsnedsettelse

En arbeidstaker som ønsker funksjonsassistent må oppfylle to vilkår. Ett vilkår knyttet til funksjonsnedsettelse og
ett til ordinært lønnet arbeid.

Funksjonsassistent kan gis til personer som har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse, er blind eller sterkt svaksynt.

Hva som regnes som omfattende fysisk funksjonsnedsettelse og sterkt svaksynt vurderes konkret i hvert enkelte tilfelle. I vurderingen er det ikke selve diagnosen som er avgjørende.  Det er for eksempel ingen krav om at arbeidstaker må sitte i rullestol eller være helt blind.  Også personer med en mer usynlig funksjonsnedsettelse kan oppfylle inngangsvilkårene for å få funksjonsassistanse.

NAV ser på behovet for praktisk bistand og tilrettelegging på arbeidsplassen med utgangspunkt i type arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Det er arbeidstakerens funksjonsevne og hvordan personen klarer å gjennomføre sine arbeidsoppgaver som vurderes . I vurderingen legges det særlig vekt på om funksjonsassistanse er nødvendig for at personen skal komme i arbeid eller beholde sitt arbeid.

Det er også et krav at funksjonsnedsettelsen er varig. Personer som har et kortvarig behov for assistanse på arbeidsplassen, for eksempel etter en operasjon, en skade eller lignende kan ikke få funksjonsassistent.