Refusjon av utgifter til funksjonsassistent

Refusjonsordning

Funksjonsassistanseordningen er en refusjonsordning. Dette betyr at
NAV Hjelpemiddelsentral refunderer lønnsutgifter (timelønn, inkludert sosiale kostnader) en arbeidsgiver har hatt i forbindelse med bruk av funksjonsassistent på arbeidsplassen. Utbetalingen skjer etterskuddsvis: Arbeidsgiver betaler ut lønn og deretter refunderer NAV lønnsutgiftene.

Skriftlig tilsagn

En forutsetning for å få refusjon for funksjonsassistanse er at det er gitt skriftlig tilsagn fra NAV Hjelpemiddelsentral.  Det gis tilsagn for et visst antall timer i uken. Timene kan brukes fritt innenfor et kvartal. Tilsagn sendes ut automatisk til arbeidsgiver (og evt. tredjepart hvis funksjonsassistenten er ansatt her) for hvert kvartal. Det er derfor ikke nødvendig å søke på nytt fordi vedtaket løper inntil det fattes vedtak om opphør.

Refusjonskrav

Arbeidsgiver (eventuelt tredjepart)  må sende inn refusjonskrav til NAV Hjelpemiddelsentral hvert kvartal. Det må legges ved dokumentasjon som bekrefter lønnsutbetaling for perioden (for eksempel lønnslippen). Dersom det søkes refusjon for reisekostnader for funksjonsassistenten, skal det legges ved kopi av reiseregning eller bilag som dokumenterer utgiftene. Man kan kun kreve refusjon for de timene man faktisk har brukt funksjonsassistent.