Flere i jobb

Hjelpemiddelområdet i NAV har som visjon «Mestring og deltakelse for alle». NAV Hjelpemiddelsentral skal bidra til at personer med redusert funksjonsevne skal få løst sine utfordringer i hjem, skole, arbeid og fritid. Gjennom funksjonsassistanse kan personer med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller blinde/sterkt svaksynte delta i ordinært arbeidsliv. 

Funksjonsassistenter gir praktisk assistanse på arbeidsplassen og ved arbeidsreiser. For mange arbeidstakere med funksjonsnedsettelser kan funksjonsassistanse være avgjørende for at de klarer å stå i jobb, eventuelt stå i jobb lenger, og at de får brukt sin kompetanse og sine ressurser i arbeidslivet.