Eldre dame med bind for det venstre øyet som sitter på sengen og bruker lupe for å lese (Foto: Colourbox.com)

Eldres opplevelser av hjerneslag med etterfølgende synsforstyrrelser

Morten Flatebø Hjem og fritid, Publikasjon, Syn

Eldre opplevde at synet ble endret etter hjerneslag og at det påvirket dem i dagliglivet. Tilbudet i spesialisthelsetjenesten om kartlegging eller diagnostisering av synsforstyrrelser i forbindelse med hjerneslag er imidlertid mangelfullt.

Optiker og synspedagog Lovise Rimstad har i sin masteroppgave hatt et fokus rettet mot eldre sine opplevelser av å få synsforstyrrelser etter hjerneslag. Det overordnede målet med oppgaven var å få innsikt i hvordan synsforstyrrelsene påvirket dagliglivet og hvilket tilbud de fikk for å mestre synsforstyrrelsene som hjerneslaget førte til. Hun intervjuet tre eldre som har fått hjerneslag med etterfølgende synsforstyrrelser.

Resultatene viser at alle forskningsdeltakerne mener at synet ble endret etter hjerneslaget og de opplevde at det påvirket dem i dagliglivet. Ingen opplevde å få kartlegging eller diagnostisering av synsforstyrrelsene i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med hjerneslaget. To av forskningsdeltakerne har i tillegg en annen øyesykdom som kan komplisere synsforstyrrelsene etter hjerneslaget. To av forskningsdeltakerne fikk et tilbud fra voksenopplæringen etter at pårørende opprettet kontakt med kommunen. Forskningsdeltakere hadde ulike opplevelser og erfaringer med tjenestetilbudet de mottok.

Videre viser resultatene at deres aktivitet og deltakelse i dagliglivet i stor grad ble påvirket av synsforstyrrelser de fikk. Forholdet til lesing, bilkjøring, orientering og daglige gjøremål ble endret og måtte takles på andre måter. To av forskningsdeltakerne fortalte også om depresjoner som de knyttet til synstapet.

Last ned masteroppgaven fra NTNU Open