CRPD-logo til Bufdirs opplæringsprosjekt

CRPD-opplæring for kommuner

Hilde Fresjarå Publikasjon

CRPD er FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bufdir har utviklet opplæringsmateriell om CRPD for kommunene.

Personer med funksjonsnedsettelse er ikke likestilt og deltar ikke i samfunnet på lik linje med andre og mange opplever rettighetsbrudd. Samtidig er kunnskapen om CRPD lav i de fleste norske kommuner. Regjeringen ønsker få CRPD inn i norsk lov.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å øke og spre kunnskapen om CRPD i kommunene. Oppdraget foregår i tett samarbeid med Statsforvalterne. 

I den forbindelse har Bufdir laget en veiledning til FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne for bruk av kommunene. Foreløpig er det laget materiell til fire artikler, men det skal lages materiell til flere artikler som vil tas inn i veilederen i 2022 og 2023.